Informace k přijímací řízení pro školní rok 2017 - 2018


Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení do 1. ročníků maturitních a učebních oborů pro školní rok 2017 - 2018A)   Přijímací řízení s jednotnou přijímací zkouškou z českého jazyka a literatury a matematiky se koná pro denní formu studia (délka studia 4 roky - maturitní obory zakončené maturitní zkouškou) u těchto oborů:

37-41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy)  --- velmi perspektivní obor. V logistice je obrovský nedostatek odborně vzdělaných lidí.

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání ( obor zaměřen na problematiku cestovního ruchu).

18-20-M/01  Informační technologie  --- po odbornících v IT je od firem stále vyšší  poptávka. Velmi perspektivní obor.

 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení  (zařazen do programu školy ve spolupráci se strojařskými firmami regionu J. Hradec)


untitled.jpgUchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2017.

Přihláška ke studiu:

a) Pokud vaše škola používá IS "Bakaláři", můžete si  vyplnit a vytisknout přihlášku s QR kódem zdebakalittle.jpg


b) Tiskopisy přihlášek bez QR kódu: http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html


Součástí přihlášky ke studiu jsou následující doklady:

 1. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
 2. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
 3. vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
 4. klady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,
 5. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání
  https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/PŘIJÍMACÍ%20ŘÍZENÍ/Jednotná%20zkouška%202017/Narizeni-vlady_211_2010_SOV.pdf),
 6. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. ( O uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení pojednává vyhláška 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách, které byly vydány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Prováděcím předpisem k uplatnění podpůrných opatření je pak vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).
 7. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,
 8. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, a to nejpozději poslední pracovní den před zahájením vzdělávání.

untitled.jpgTermíny konání přijímací zkoušky:

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny

1. termín: 12. dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání; 
   
2. termín: 19. dubna 2017 - pro čtyřleté obory vzdělání; 
   

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena
pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

1. termín: 11. května 2017

2. termín: 12. května 2017

untitled.jpgČasový rozvrh konání testů (jednotné zkušební schéma) jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení do oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2016/2017 – 1. a 2. termín jednotné zkoušky:

  a

untitled.jpgSpecifikace požadavků pro přijímací zkoušku :

z Českého jazyka a literatury:


z Matematiky:

Pomůcky ke konání přijímací zkoušky: pero píšící modře nebo černě, obyčejná tužka a rýsovací potřeby.

untitled.jpgTestová zadání k procvičení k příjímací zkoušce - duben 2017 z českého jazyka, literatury a matematiky:
http://www.cermat.cz/ilustracni-testy-z-pokusneho-overovani-organizace-prijimaciho-rizeni-2015-a-2016-1404035405.html

untitled.jpgDalší ilustrační testy zde:
Český jazyk:

     
Matematika:       

nebo:  na  stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání (www.cermat.cz) 8. února 2017 odpoledne.

untitled.jpgDůležitá upozornění a kritéria hodnocení uchazeče:

 1. Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. V prvním stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce v prvním pořadí, ve druhém stanoveném termínu ve škole uvedené v přihlášce ve druhém pořadí. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.
 2. untitled.jpgCentrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí, nejpozději do 28. dubna 2017. Ředitel školy dále stanovuje, že v případě rovnosti bodů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k součtu bodů u nejvýše bodově hodnocených otázek v obou testech (CJL a MAT).

  Hodnocení žáka se skládá ze tří částí:
  A) Hodnocení prospěchu na základní škole  dle uvedeného bodového hodnocení:     25%
  B) Aktivity žáka na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ). Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč s přihláškou ke studiu.   5%
  C) Přijímací zkouška    70%
 3. Počty přijímaných žáků na jednotlivé maturitní obory:
 4. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 5. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

untitled.jpgZápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

 1. Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 2. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 3. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Přijímací řízení upravuje:
Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání
untitled.jpgDalší informace k přijímacímu řízení a jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách MŠMT a na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

1995_VX800_red_450.jpg


B) Přijímací řízení pro denní formu studia bez přijímací zkoušky (délka studia 3 roky - učební obory s výučním listem) se uskuteční u těchto oborů:

Kuchař - číšník  (65-51-H/01)
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku  (pozn.*)

Prodavač  (66-51-H/01) 
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*)

 
Elektrikář - silnoproud (26-51-H/02) 
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku pro absolventy příbuzných oborů (pozn.*)


Zedník (36-67-H/01)
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) - (obor podpořen stipendiem)


Klempíř  (23-55-H/01)
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku (pozn.*) - (obor podpořen stipendiem)


Nástrojař (pdf, 159 kB)

  (23-52-H/01) 
+ možnost zkrácené formy studia v trvání jednoho roku pro absolventy příbuzných oborů  (pozn.*) - (obor podpořen stipendiem)  C) přijímací řízení pro zkrácenou formu studia bez přijímací zkoušky pro níže uvedené učební obory


Určeno pro absolventy čtyřletého středního vzdělávání úspěšně zakončeného maturitní zkouškou nebo pro uchazeče, kteří získali střední vzdělání s výučním listem v jiném oboru vzdělání.
Zkrácená forma studia bude realizována v případě neobsazené kapacity míst v rámci denního studia na uvedených oborech.

untitled.jpgPro školní rok 2017 – 2018 se zkrácená forma studia vztahuje na tyto tříleté učební obory:

obor: Prodavač: (66-51-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok 
obor: Kuchař – číšník: ( kód oboru: 65-51-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok
obor: Zedník: ( kód oboru: 36-67-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok
obor: Klempíř : (36-67-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok
obor: Elektrikář - silnoproud: (26-51-H/02) - délka zkrácené formy studia 1 rok - určeno pro absolventy příbuzných oborů
obor: Nástrojař: (23-52-H/01) - délka zkrácené formy studia 1 rok - určeno pro absolventy příbuzných oborů

untitled.jpgUchazeč odevzdá řediteli střední školy přihlášku pro první kolo přijímacího řízení nejpozději do 1. března 2017.

Přihláška ke studiu:

Tiskopisy přihlášek:
http://www.cermat.cz/tiskopisy-prihlasek-sl-1404035400.html


Součástí přihlášky ke studiu jsou následující doklady:

 1. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
 2. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
 3. vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
 4. klady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,
 5. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání
  (https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/PŘIJÍMACÍ%20ŘÍZENÍ/Jednotná%20zkouška%202017/Narizeni-vlady_211_2010_SOV.pdf),
 6. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
 7. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,
 8. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, a to nejpozději poslední pracovní den před zahájením vzdělávání.

untitled.jpgTermíny přijímacího řízení pro tříleté učební obory a zkrácenou formu studia:  jednotné přijímací řízení  se koná ve dvou termínech a je stanoveno na tyto dny:

1. termín: 24. dubna 2017  od 8:00 hodin v budově SOŠ a SOU J. Hradec, Miřiovského 6781

2. termín: 28. dubna 2017  od 8:00 hodin v budově SOŠ a SOU J. Hradec, Miřiovského 678

 • Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje do dvou dnů od termínu konání přijímacího řízení na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 • Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

untitled.jpgZápisový lístek

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

 1. Odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o přijetí uchazeče ke vzdělávání, uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole. Zápisový lístek se odevzdává nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.
 2. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.
 3. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

Přijímací řízení upravuje:
Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

untitled.jpgKritéria přijímacího řízení pro tříleté učební obory školního roku 2017 - 2018

Hlavním kritériem je bodové hodnocení prospěchu ze základní školy ve výši 60% ze závěrečného vysvědčení předposledního ročníku a pololetního vysvědčení posledního ročníku (tzv. rozhodné klasifikační období) na základě doložení: 

a) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
b) vysvědčení z posledních dvou ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,), 
c) dále bude přihlíženo k aktivitám žáků na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ). Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč s přihláškou ke studiu.


untitled.jpgvysvědčení dle shora uvedených bodů a) a b) nemusí být doloženo,  pokud je  klasifikace z příslušných ročníků na přihlášce ověřena školou, ve které uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku dle shora uvedených bodů
 

 untitled.jpgD) Informace Jihočeského kraje k přijímacímu řízení a zápisovým lístkům pro školní rok 2017-2018

Vytisknout