GDPR - Zpracování osobních údajů

podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR

Škola zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů: žáků, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců. Používané právní tituly pro zákonnost zpracování jsou:

  • splnění právní povinnosti správce

  • veřejný zájem správce

  • oprávněný zájem správce

  • souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů.

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě veřejného nebo oprávněného zájmu správce, je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

  • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: michaela.vedlova@sos-jh.cz

  • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Ing. Michaela Védlová

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

  • zasláním zprávy na e-mailovou adresu: michaela.vedlova@sos-jh.cz

  • zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Ing. Michaela Védlová

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

  -  právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)

  -  právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)

  - právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)

  -  právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)

  -  právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)

  -  právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu správce

(čl. 21)

  -  právo podat stížnost u dozorového orgánu – (tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7), pokud se subjekt údajů  domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).

 

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

gdpr@zvas.cz

tel. 608 057 836

kontaktní místo a doručovací adresa:

Komenského 2235, 390 02 Tábor


Informace o zpracování osobních údajů, včetně přístupu k nim, je možné získat po kontaktování osoby správce: SOŠ a SOU, Lenka Vlčková, Jáchymova 478, Jindřichův Hradec 377 01, Tel.: 777 493 295, E-mail: lenka.vlckova@sos-jh.cz


1. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (290922):
Vytisknout