Informace k jednotné přijímací zkoušce a KRITÉRIA přijímacího řízení 2024

2. kolo přijímcího řízení - přijímací zkouška

Kritéria pro maturitní obory - přijímací zkouška - zde: 

Informace o termínech pro 2. a další kolo přijímacího řízení zde: 


1. kolo přijímacího řízení - přijímací zkouška

Osnova:


A) Všeobecné informace k organizaci přijímací zkoušky 2024
(Obsahuje: přihlášky - specifikace požadavků - časový limit zkoušky a pomůcky - hodnocení uchazečů - testy k procvičování) 

B) Shrnutí informací k přijímacímu řízení (zkoušce) 2024 - zkráceně
(Obsahuje: přihlášky a jejich podání - termíny zkoušek a místo konání - další kola přijímacího řízení)

C)
KRITÉRIA  přijímacího řízení pro čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou (rok 2024)


ad A)

Všeobecné informace k organizaci přijímací zkoušky - specifikace požadavků - přihlášky - časový limit zkoušky a pomůcky - testy k procvičování 


Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů s výjimkou oborů s talentovou zkouškou (kromě oboru Gymnázium se sportovní přípravou) a oborů zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Aktuální informace k celkové podobě přijímacího řízení naleznete na webových stránkách přihlášky na střední

Výstražný trojúhelník Dokdy je nutné podat přihlášku

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři maturitní obory (případně odborná zaměření téhož oboru podle školního vzdělávacího programu) v rámci jedné střední školy. Kromě tří výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Může tak v prvním kole podat dohromady až 5 přihlášek (jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát). 

Výstražný trojúhelník Termíny pro podání přihlášky
 1. do 30. listopadu 2023 pro obory vzdělání s talentovou zkouškou (přihláška s modrým podtiskem)
 2. od 1.- 20. února 2024 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky 
Výstražný trojúhelník Způsoby podání přihlášek

Zákonný zástupce má na výběr ze tří možností podání přihlášky. Pokud podá přihlášku elektronicky, získá maximum možných výhod, ale podat přihlášku může také po vytištění formuláře z online systému (tzv. výpis) nebo listinným formulářem (tzv. tiskopis).

Výstražný trojúhelník Videomanuál (CERMAT) k přihláškám na střední školy zde: Videomanuál k vyplnění přihlášky na SŠ


Výstražný trojúhelník 
Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Výstražný trojúhelník  Kdy se jednotná přijímací zkouška bude konat

Jednotná přijímací zkouška se bude konat v termínech stanovených Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

OBOR VZDĚLÁNÍ 1. ŘÁDNÝ TERMÍN 2. ŘÁDNÝ TERMÍN 1. NÁHRADNÍ TERMÍN 2. NÁHRADNÍ TERMÍN 
Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 12. dubna 2024 15. dubna 2024 29. dubna 2024 30. dubna 2024 
Obory šestiletých a osmiletých gymnázií16. dubna 202417. dubna 2024
Výstražný trojúhelník Kde se budou konat zkoušky
 • Školní části přijímacích zkoušek se konají v jednotlivých středních školách, které je vypisují.
 • Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se bude konat výhradně na některých ze škol, na které se přihlásíte. Školy pro konání JPZ budou určeny systémem a uchazeč se o nich dozví z pozvánek, které rozešlou ředitelé škol.
 • Náhradní termín JPZ se bude konat ve škole, kde se měl konat termín řádný.
Výstražný trojúhelník Podání omluvy

Pakliže se uchazeči nemohou v řádném termínu dostavit ke konání testů (např. z důvodu nemoci apod.), mohou se omluvit řediteli střední školy, kde měli konat JPZ. Pokud ředitel školy omluvu uzná, uchazeči mohou konat zkoušku v náhradním termínu.

Výstražný trojúhelník Jednotné testy

Jednotná přijímací zkouška se skládá ze dvou písemných testů: z českého jazyka a literatury a z matematiky. Varianty testů jsou různé pro čtyřleté obory vzdělání (včetně oborů nástavbového studia), pro šestiletá gymnázia a pro osmiletá gymnázia. Maximální možný počet dosažených bodů v testech z matematiky i českého jazyka a literatury je 50 bodů. Minimální hranice úspěšnosti není centrálně stanovena, školy si však mohou minimální hranici stanovit samy v rámci kritérií pro přijetí.

Výstražný trojúhelník Specifikace požadavků

Testy neobsahují nic nad rámec Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání pro jednotlivé ročníky vzdělávání. K jejich úspěšnému absolvování by proto mělo stačit dobré zvládnutí učiva základní školy. Specifikace požadavků k jednotlivým testům pro minulý školní rok jsou k dispozici v sekci Specifikace požadavků

Pro získání představy o formální podobě testů a úloh je možné využít také testy z předchozích let ve formátu PDF nebo webovou aplikaci TAU, která umožňuje procvičování testů. Více informací naleznete v záložce Testová zadání k procvičování.

Výstražný trojúhelník Časový limit a povolené pomůcky

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minut. 

Povolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

DIDAKTICKÝ TESTVYMEZENÝ ČASPOVOLENÉ POMŮCKY
Český jazyk a literatura60 minutModře či černě píšící propisovací tužka
Matematika70 minutModře či černě píšící propisovací tužka, obyčejná tužka a rýsovací potřeby

Výstražný trojúhelník Úpravy podmínek

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete v sekci Úpravy podmínek přijímacího řízení.

Osoby vzdělávající se dlouhodobě v zahraničí

Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete zde.

Cizinci podle Lex Ukrajina

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.


Výstražný trojúhelník 
Hodnocení zkoušky

Pokud se jednotná přijímací zkouška v daném oboru vzdělání koná, je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání školy mohou zohlednit i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů, umístění na různých soutěžích a olympiádách apod. 

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky se na celkovém hodnocení splnění kritérií přijímacího řízení podílí nejméně 60 %; v případě přijímacího řízení do oboru Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40 %. Škola do výsledku přijímacího řízení zohledňuje vždy pouze lepší výsledek testu z příslušného předmětu.

Uchazečům, kteří požádají o prominutí přijímací zkoušky z českého jazyka, se do celkového výsledku přijímacího řízení kromě školních kritérií započítává pouze lepší výsledek v testu z matematiky.

Centrum zpřístupní řediteli školy hodnocení uchazečů v jednotné přijímací zkoušce 15. května 2024. Pokud uchazeč využil podání elektronicky, získá informace o přijetí společně s řediteli.

Výstražný trojúhelník  Stanovení pořadí uchazečů

pořadí uchazečů se stanoví až po náhradním termínu

 • CZVV do systému vloží 6. května 2024 výsledky JPZ a střední školy si je stáhnou.
 • Střední školy na základě výsledků JPZ a dalších kritérií stanoví jednoznačné pořadí uchazečů.
 • 7. května 2024 ředitel školy vyplní údaje o pořadí uchazečů do systému. Pořadí musí být unikátní – nesmí být dva uchazeči na stejném místě. Uchazeči, kteří nesplnili kritéria přijímacího řízení, mají uveden příznak „nesplnil kritéria“ a pořadí nemají vyplněno.
 • 8. května 2024 systém rozdělí uchazeče do oborů podle jimi zvolené priority a zašle řediteli střední školy prostřednictvím systému informací o stavu „přijetí/nepřijetí“ včetně důvodu nepřijetí (zda byl přijat do jiného oboru nebo z kapacitních důvodů).
 • 9. května 2024 ředitel školy provede verifikaci, v případě nesrovnalostí komunikuje s CZVV.
 • 15. května 2024 ředitel střední školy zveřejní výsledky přijímacího řízení – na veřejně přístupném místě ve škole a nahraje PDF soubor s podrobnými výsledky dle jednotlivých kritérií do systému.
 • Zápisové lístky se nepoužívají.
 • Rozhodnutí o přijetí ani nepřijetí se uchazečům neposílá.
 • Uchazeči v systému uvidí své výsledky ve všech oborech, kam podali přihlášku, a to nejdříve po uzavření verifikace.
 • V případě, že uchazeč nechce nastoupit do oboru vzdělání, kam byl přijat, zpravidla v tomto oboru podá „vzdání se“ svého místa, škola to zapíše do systému. Teprve potom bude mít zákonný zástupce nebo uchazeč možnost podat přihlášku do 2. nebo dalšího kola v jiných školách/oborech.
Výstražný trojúhelník Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu.

Výstražný trojúhelník Odvolání

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5.zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon),v posledním znění.

Výstražný trojúhelník Zdroje informací

Upozorňujeme, že neručíme za věcnou ani formální správnost informačních materiálů a různých podpůrných aktivit (včetně různých přípravných testů) jiných, převážně soukromých subjektů. Společně s informacemi z tohoto webu proto prosím získávejte relevantní informace z oficiálních informačních zdrojů.

ad B)

Shrnutí informací k přijímacímu řízení (zkoušce) 2024 - zkráceně

(Obsahuje: Přihlášky a jejich podání - termíny zkoušek a místo konání - další kola přijímacího řízení)

Výstražný trojúhelník Způsob podání přihlášky
 1. Elektronicky (s ověřenou identitou - Mobilní klíč eGovernmentu nebo Bankovní identitu).
  Podrobnosti k ověření identity naleznete na identitaobcana.cz nebo info.identitaobcana.cz
 2. Zjednodušenou papírovou přihláškou vytištěnou z online systému.
 3. Papírovou přihláškou s přílohami.

  Pozn.
  Přesný postup pro vyplnění přihlášky zde: https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html
  Systém vygeneruje osmimístné registrační číslo uchazeče, toto číslo bude uvedeno ve všech dokumentech týkajících se přijímacího řízení uchazeče. Pečlivě ho uschovejte.
  Důležité formuláře na shora uvedeném webu jsme Vám připravili zde: 

  Přihláška 23-24 (pdf, 1,6 MB)

        

  Zdravotní posudek (pdf, 963 kB)

     

Výstražný trojúhelník Jednotná přijímací zkouška (JPZ)
 • 12. a 15. dubna 2024 (Pá, Po) - 4leté obory vzdělání a nástavby
 • 16. a 17. dubna 2024 (Út, St) - víceletá gymnázia
Výstražný trojúhelník Náhradní termíny JPZ
 • 29. a 30. dubna 2024 (Po, Út) - 4leté obory vzdělání i víceletá gymnázia
Výstražný trojúhelník Školní část přijímací zkoušky není realizována

Výstražný trojúhelník Další termíny 1. kola
 • od 15. do 30. března 2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
 • 10., 13. a 14. května 2024 - nahlížení do spisu
 • 15. května 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky (ve škole a na webu centrálního systému)

*Školní část přijímacích zkoušek se koná na jednotlivých středních školách, které je vypisují.
*Místa konání JPZ budou určena systémem a dozvíte se o nich z pozvánky, kterou vám pošlou ředitelé škol.
*Může se stát, že budete konat JPZ i 2x na stejné škole.
*Místo a datum náhradního termínu budou určeny systémem, opět se o něm dozvíte z pozvánky od ředitele školy.

Výstražný trojúhelník Přihláška do 1. kola

Pro první kolo přijímacího řízení můžete podat:

 • až 3 přihlášky na obory vzdělání bez talentové zkoušky (maturitní i nematuritní obory),
 • až 2 přihlášky na obory vzdělání s talentovou zkouškou.
 • Pokud jste v listopadu podali 2 přihlášky na školy s talentovou zkouškou, můžete se v únoru přihlásit na další 3 školy bez talentové zkoušky, budete tedy na přihlášce rovnat do pořadí celkem 5 škol.

Je nutné se seznámit se všemi požadovanými dokumenty, které vaše vybrané školy vyžadují.

Výstražný trojúhelník Videomanuál (CERMAT) k přihláškám na střední školy zde: Videomanuál k vyplnění přihlášky na SŠ

Výstražný trojúhelníkTermín podávání přihlášek 1.- 20.2.2024

Výstražný trojúhelník Výběr škol - prioritizace

Na přihlášce závazně zvolíte pořadí škol podle vaší priority.

Výstražný trojúhelník Vzdání se přijetí v 1. kole

Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát přijetí na střední školu. 

Výstražný trojúhelník Odvolání

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5.zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon),v posledním znění.

Výstražný trojúhelník Přihláška do 2. kola

2. kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. kole, nebo se vzdali přijetí.

Pro druhé kolo přijímacího řízení můžete podat až 3 popř. 5 přihlášek na obory vzdělání maturitních i nematuritních oborů (s talentovou zkouškou i bez talentové zkoušky)

Střední školy musí ve 2. kole zohlednit výsledky z JPZ z 1. kola (opět s vlivem minimálně 60%).

Výstražný trojúhelníkTermíny 2. kola

19. května 2024 - zveřejnění kompletního seznamu škol vypisujících 2. kolo přijímacího řízení bude na stránkách systému i s volnou kapacitou na jednotlivých školách - oborech.

od 19. do 24. května 2024 - podání přihlášek do 2. kola

od 8. do 12. června 2024 - školní přijímací zkoušky i talentové zkoušky na všechny střední školy

18., 19. a 20. června 2024 - nahlížení do spisu

21. června 2024 - ředitel školy zveřejní výsledky

 •  Uchazeč, který nekonal JPZ, nesmí ve druhém kole podat přihlášku do maturitního oboru!
 •  Odvolání lze podat pouze v případě porušení práv uchazeče v průběhu zkoušek.
 •  Pokud je uchazeč přijat na střední školu, kam nechce nebo nemůže nastoupit, musí se vzdát  přijetí na střední školu. 
Výstražný trojúhelník Přihláška do 3. kola

3. a další kolo přijímacích zkoušek slouží výhradně pro uchazeče, kteří nebyli přijati v 1. ani 2. kole, nebo se vzdali přijetí.

od 25. června - třetí a další kola již nejsou centrálně řízeny a jejich termíny a způsob konání jsou zcela na rozhodnutí škol.

Počet škol není omezen. Prioritizace se neaplikuje. Přihlášky se podávají přímo na jednotlivé školy a na každou přihlášku se vypíše pouze jedna konkrétní škola.

Uchazeč nemůže být přijat na školu v žádném kole, pokud je přijat na jiné škole a nevzdá se tam přijetí. 

ad C)                                                                                                           Jindřichův Hradec, 30. 1. 2024
                                                                                                                               Č.j.: SOSUJH1501/2024

KRITÉRIA přijímacího řízení pro čtyřleté obory zakončené maturitní zkouškou - rok 2024 
(Obsahuje: seznam nabízených oborů, počty přijímaných žáků, kritéria hodnocení)

       
 Výstražný trojúhelník Přijímací řízení s přijímací zkouškou z českého jazyka a literatury a matematiky se koná pro denní formu studia u těchto oborů (viz Tab. 1 níže):

Tab. 1

 Obor 37-41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy)

 Počet přijímaných žáků: 15

 Obor 63-41-M/01  Ekonomika a podnikání (obor zaměřen na problematiku cestovního ruchu).

 Počet přijímaných žáků: 30

 Obor 18-20-M/01 Informační technologie (zaměření na IT technologie, software a hardware)

 Počet přijímaných žáků: 30

 Obor 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení  (možnost získání výučního listu v oboru „Nástrojař“ v rámci 3.   ročníku studia). 

 Počet přijímaných žáků: 15. Nutné doložení zdravotního posudku - formulář zde: 

Zdravotní posudek (pdf, 963 kB)


Výstražný trojúhelník  Hodnocení žáka (testy, prospěch ze ZŠ, soutěže, olympiády)

1. Výsledky jednotných přijímacích zkoušek (JPZ)

Uchazeč bude přijat ke studiu podle pořadí sestaveného na základě výsledků jednotné přijímací  zkoušky  (JPZ).  
     Hodnocení  jednotné  přijímací  zkoušky  tvoří  minimálně 60% z celkového hodnocení. Maximální počet bodů je 50 z každé zkoušky (CJL a M),celkem lze získat až 100 bodů. Koná-li uchazeč jednotnou přijímací zkoušku v obou termínech prvního kola, započítává se vždy lepší výsledek.

Ředitel školy  nestanovuje hranici bodové úspěšnosti  u jednotlivých testů.

 Pokud žák z jednoho z testů získá 0 bodů, nebude ke studiu maturitního oboru přijat.

2. Bodové hodnocení prospěchu ze základní školy  (Formulář zde: 

)
     
  Vypočítává se z průměrný prospěch všech známek z povinných předmětů ze dvou rozhodných období (závěrečné vysvědčení 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ), ve kterých žák splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících dvou ročníků ZŠ i po splnění povinné školní docházky (viz tab.2 níže).

Tab. 2

Bodové hodnocení prospěchu na základě vysvědčení

ze dvou rozhodných období (vysvědčení z konce předposledního

 ročníku ZŠ a z 1.  pololetí závěrečného ročníku ZŠ)

25 bodů  za průměr známek do 1. 20 včetně

23 bodů  za průměr známek do 1. 30 včetně

22 bodů  za průměr známek do 1. 40 včetně

21 bodů  za průměr známek do 1. 50 včetně

20 bodů  za průměr známek do 1. 60 včetně

19 bodů  za průměr známek do 1. 70 včetně

18 bodů  za průměr známek do 1. 80 včetně

17 bodů  za průměr známek do 1. 90 včetně

16 bodů  za průměr známek do 2. 00 včetně

15 bodů  za průměr známek do 2. 10 včetně

14 bodů  za průměr známek do 2. 20 včetně

13 bodů  za průměr známek do 2. 30 včetně

12 bodů  za průměr známek do 2. 40 včetně

11 bodů  za průměr známek do 2. 50 včetně

10 bodů  za průměr známek do 2. 60 včetně

  9 bodů  za průměr známek do 2. 70 včetně

  8 bodů  za průměr známek do 2. 80 včetně

  7 bodů  za průměr známek do 2. 90 včetně

  6 bodů  za průměr známek do 3. 00 včetně

  5 bodů  za průměr známek do 3. 10 včetně

  4 body  za průměr známek do 3. 20 včetně

  3 body  za průměr známek do 3. 30 včetně

  2 body  za průměr známek do 3. 40 včetně

  1 bod    za průměr známek do 3. 50 včetně

  0 bodů           za průměr známek nad 3. 50


3.  Stanovení celkového pořadí uchazečů

Celkové pořadí přijímaných uchazečů bude stanoveno na základě splnění jednotlivých kritérii přijímacího řízení takto:

Váhu  60% tvoří výsledky z jednotných přijímacích zkoušek(JPZ);

40% váhy se skládá z :

a) hodnocení výsledků klasifikace za rozhodná období základní školy (8. a 9. ročník) žák je povinen kopie vysvědčení či výpisy z vysvědčení doložit 

b) hodnocení doložených dokladů za olympiády či soutěže takto:

(žák doloží kopie o účasti či umístění)

 • za účast v soutěži či olympiádě okresního a vyššího formátu 1 bod

( za všechny doložené)

 • za umístění na 3. místě  v soutěži či olympiádě okresního a vyššího formátu 2 body

(za všechna doložená)

 • za umístění na 2. místě  v soutěži či olympiádě okresního a vyššího formátu 3 body

(za všechna doložená)

 • za umístění na 1. místě  v soutěži či olympiádě okresního a vyššího formátu - 4 body

(za všechna doložená)

c)  certifikát (za dosaženou úroveň) získaný zkouškou z cizího jazyka – 5 bodů ( za všechny doložené) 

  Celkové pořadí uchazečů bude stanoveno na základě výpočtu přidělených bodů z části JPZ a z části bodového hodnocení klasifikace ze základní školy, za soutěže, olympiády a certifikáty. Dosažené body se vynásobí procentuální vahou daného kritéria, provede se celkový součet bodů a dle něj se sestaví pořadí uchazečů,  a to od nejvyššího (nejlepší) po nejnižší (nejhorší) –sestupně.


  Při rovnosti bodů rozhodne o pořadí uchazečů lepší průměr z předmětů ČJ, AJ a MA v 1.pololetí posledního ročníku ZŠ.

 

  Pokud by došlo i nadále k rovnému počtu bodů, bude rozhodovat počet známek hodnoty 1  ze všech povinných předmětů v 1.pololetí posledního ročníku ZŠ, pokud by byl počet bodů nadále shodný, přihlédne se k počtu známek hodnoty 2 dále hodnoty 3 atd.

Výstražný trojúhelník Odvolání

Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5.zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon),v posledním znění.

 4.  Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR

  Škola bude postupovat podle §20 zákona č.561/2004Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)a vyhl.č.353/2016Sb.O přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání.

  Osobám s českým nebo cizím státním občanstvím, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, se při přijímacím řízení promíjí na jejich žádost podle § 20 odst. 4 školského zákona přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. Oprávněnost žádosti ověří ředitel školy dle vysvědčení posledního ročníku základní školy dodaného spolu s přihláškou.

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání ve výše uvedených oborech vzdělávání škola ověří rozhovorem, kterým zjišťuje schopnost uchazeče používat základní mluvnické či lexikální struktury v českém jazyce. Ověření znalosti českého jazyka rozhovorem proběhne před tříčlennou komisí následovně:

  Uchazeč vede s pedagogickým pracovníkem školy rozhovor, který svým obsahem vychází z tématu dosavadního vzdělávání a zájmů uchazeče, součástí rozhovoru je napsání a přečtení několika slov v českém jazyce a diskuse nad textem.

 Výsledkem rozhovoru je souhlasné či nesouhlasné stanovisko komise ke schopnosti uchazeče studovat daný obor vzdělání. V případě nesouhlasného stanoviska uchazeč nesplnil podmínku pro přijetí ke vzdělávání a nebude přijat.

Výstražný trojúhelník Redukované hodnocení 

  Hodnocení, uchazečů dlouhodobě se vzdělávajících v zahraničí je tvořeno na základě redukovaného hodnocení, které neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury jednotné přijímací zkoušky a těch částí školní přijímací zkoušky, které ověřují znalost českého jazyka. Uchazeči jsou zařazení do výsledného pořadí všech uchazečů na místo shodné s pořadím v rámci redukovaného hodnocení všech uchazečů.

    Mezi osoby, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky, nelze řadit uchazeče, kteří se před konáním přijímací zkoušky vzdělávali ve školách v České republice, včetně zahraničních škol působících na území České republiky, a to i když se v nich vzdělávali jen část školního roku. 

5.  Přijímání cizinců s dočasnou ochranou (dle zákona Lex Ukrajina)
 Formulář žádosti zde: 

   Škola bude postupovat podle opatření obecné povahy MŠMT k přijímacímu řízení pro školní rok 2023/2024 č.j. MŠMT-2972/2022-1 ze dne 27.10. 2022 a podle zákona č. 67/2022Sb.,o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů.

  Při přijímacím řízení se cizincům s dočasnou ochranou na žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka se ověří rozhovorem. Přijímání osob, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území ČR. Uchazeč spolu se žádostí doloží, že je cizincem dle§ 1odst.1LexUkrajina.

  Na základě žádosti připojené k přihlášce má uchazeč právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky z předmětu Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.

  Vysvědčení z předchozího vzdělávání lze nahradit čestným prohlášením, pokud vysvědčení uchazeč nemůže předložit.

6.  Uzpůsobení podmínek přijímacího řízení pro uchazeče se ŠVP  

     Na všechny uchazeče – osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí se vztahují, jako na ostatní uchazeče o střední vzdělávání, ustanovení školského zákona o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, jimiž se podle § 16 odst. 1 a odst. 2 písm. c) školského zákona rozumí rovněž osoby, které k naplnění svých vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebují poskytnutí podpůrných opatření spočívajících v nezbytné úpravě podmínek přijímání ke vzdělávání odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám uchazečů.
     Škola upravuje podmínky přijímání ke vzdělávání podle školského zákona, § 13 vyhlášky č. 353/2016 Sb. a vyhlášky č. 27/2016 Sb. Uchazečům s prvním stupněm podpůrných opatření se podmínky při konání přijímací zkoušky neupravují. Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením školského poradenského zařízení.

 Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy


Vytisknout