Informace k přijímacího řízení pro školní rok 2020-2021 - jednotná přijímací zkouška


Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení do 1. ročníků maturitních oborů pro školní rok 2020 - 2021


podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Informace k přijímacímu řízení

Uchazeči mohou podávat dvě přihlášky pro první kolo přijímacího řízení. Přihlášky podávají uchazeči nebo u nezletilých jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu.

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška). Jednotná zkouška se nekoná v oborech vzdělání s talentovou zkouškou (s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) a při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:

Výstražný trojúhelník

1. termín: úterý 14. dubna 2020
 
2. termín: středa 15. dubna 2020

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

1. termín: středa  13. května 2019

2. termín: čtvrtek 14. května 2019
Nabídka studijních oborů:

Maturitní obory

Přijímací řízení s jednotnou přijímací zkouškou z českého jazyka a literatury a matematiky se koná pro denní formu studia (délka studia 4 roky - maturitní obory zakončené maturitní zkouškou) u těchto oborů:

37- 41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy)  --- velmi perspektivní obor. V logistice je obrovský nedostatek odborně vzdělaných lidí.
Výstražný trojúhelník  Získání řidičského průkazu sk. B zdarma

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání ( obor zaměřen na problematiku cestovního ruchu).

18-20-M/01  Informační technologie  --- po odbornících v IT je od firem stále vyšší  poptávka. Velmi perspektivní obor.

 23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení (zařazen do programu školy ve spolupráci se strojařskými firmami regionu J. Hradec).
Výstražný trojúhelník  Možnost získání výučního listu z oboru Nástrojař (obor: 23-52-H/01) v rámci studia 3. ročníku 


Výstražný trojúhelník

Organizace 1. kola přijímacího řízení, obsah přijímací zkoušky

Obsah jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s MZ a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura v délce 60 minut a z písemného testu v oboru Matematika a její aplikace v délce 70 minut.
(Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním).

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum.

Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona).

Výstražný trojúhelník

Specifikace požadavků k přijímací zkoušce (CJL, Matematika):

Výstražný trojúhelník

Cermat (přijímací testy k procvičení z minulých let):

Testy pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia


Výstražný trojúhelník

Kritéria přijímacího řízení

Počty přijímaných žáků na jednotlivé obory
:


Bodové hodnocení výsledků ze základní školyHodnocení žáka se skládá ze tří částí:


A) Hodnocení prospěchu na základní škole  dle uvedeného bodového hodnocení:  váha  25%
B) Aktivity žáka na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ). Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč s
přihláškou ke studiu:   váha  5%
C) Jednotná  přijímací zkouška:   váha 70%
D) Ředitel školy dále stanovuje, že v případě rovnosti bodů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k součtu bodů u nejvýše bodově hodnocených otázek v testu.

Výstražný trojúhelník

Možnost prominutí přijímací zkoušky z ČJ dle § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky)

·  Výstražný trojúhelník

Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2019/2020

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí, případně dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo jeden obor vzdělání, ale dvě zaměření dle ŠVP. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu nejpozději do 1. března 2020 na adresu: SOŠ a SOU J. Hradec, Jáchymova 478, 377 43 JIndřichův Hradec.

Tiskopis přihlášky:
Pokud vaše škola používá IS "Bakaláři", můžete vyplnit a vytisknout si přihlášku s QR kódem zdebakalittle.jpg

Tiskopisy přihlášek bez QR kódu: Tiskopis přihlášek ke stažení - návod k vyplnění

Výstražný trojúhelník

Součástí přihlášky ke studiu jsou následující doklady:

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku):

a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
c) vysvědčení z 6. a 7. ročníku základní školy, popřípadě ze 4. a 5. ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
d) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
e) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,
f) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,
h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,
k) doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,
l) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky,
m) případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k přijímacímu řízení.

Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v předchozím odstavci, písm. a) až f), i) a j), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. dle § 66 odst. 1 školského zákona prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí, je-li uchazeč přijímán v průběhu školního roku. V případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s MZ předává údaje z přihlášky střední škola Centru do registru uchazečů nejpozději do 11. března 2020, v případě požadavku na zpracování zadání testů v Braillově písmu předá střední škola Centru tyto údaje nejpozději 2 pracovní dny po doručení přihlášky v návaznosti na termín stanovený pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání (§ 60a odst. 5 školského zákona, § 5 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 353/2016 Sb.).

Výstražný trojúhelník

Zápisový lístek (pdf, 65 kB)

 
§ 60g školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v polsedním znění)


(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na studium podle § 83 až 85 a na vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e).

(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do
15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného
zástupce.

(3) Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) formu a obsah zápisového lístku,
b) způsob evidence zápisových lístků, a
c) podrobnosti o vydávání zápisových lístků, náhradních zápisových lístků a jejich platnosti.
file:///C|/Users/pohanka/Documents/RVV/projekty%202017/Legislativa/Skolsky-zakon-zneni_01012017.html[6. 1. 2017 8:42:27]

(5) Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance školy nebo krajského úřadu.

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a
druhá.

Odkaz na stránky MŠMT:
Právní úprava přijímacího řízení, tiskopisy přihlášek ke střednímu vzdělávání a další informace jsou uvedeny zde a dále na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání.

Na úpravy podmínek přijímací řízení mají nárok:

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout