Kritéria přijímacího řízení ve školním roce 2020-2021

Aktuální informace k přijímacímu řízení
  (v souvislosti s epidemiologickými opatřeními)

  Výstražný trojúhelník
Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 upravuje zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-1, opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-2, opatření obecné povahy čj. MSMT-43073/2020-3, vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS coV-2.

Uchazeč podává přihlášku na dvě školy. Přihlášky (níže) podávají uchazeči nebo u nezletilých žáků jejich zákonní zástupci přímo k rukám ředitelů středních škol, a to do 1. března 2021.  
V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. 

V přijímacím řízení v čtyřletých oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška).

Výstražný trojúhelník
Možnost prominutí přijímací zkoušky z ČJ
dle § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky.


Pokud bude počet uchazečů, resp. přihlášek došlých do 8. března 2021 bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělání, může ředitel školy nejpozději do 8. března 2021 rozhodnout, že se tyto zkoušky nekonají.
Pokud ředitel školy dodatečně zruší konání přijímací zkoušky, zveřejní tuto informaci na internetových stránkách školy do 8. března 2021 a současně ji sdělí uchazečům, a to bezodkladně, nejpozději však do 19. března 2021.

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech a je stanovena na tyto dny:

Čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia:
1. termín: pondělí 12. dubna 2021
2. termín: úterý 13. dubna 2021

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
1. termín: středa 12. května 2021
2. termín: čtvrtek 13. května 2021

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledku testů zajišťuje Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (dále jen Centrum).

Výstražný trojúhelník
Schéma prodloužení času jednotné přijímací zkoušky:

 

Každý uchazeč může konat oba testy dvakrát. Uchazeči se vždy do celkového hodnocení započítává lepší výsledek z každého testu, a to na obou školách.
Centrum zpřístupní hodnocení uchazeče příslušné střední škole, na níž se uchazeč hlásí, nejpozději do 28. dubna.

Ředitel školy pro všechny obory vzdělání s maturitní zkouškou nebo nástavbové studium ukončí hodnocení a zveřejní seznam přijatých uchazečů nejdříve 28. dubna 2021 a nejpozději 2 dny po zpřístupnění hodnocení uchazeče Centrem.

Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

Zápisový listek - pravidla
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání. Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března (u oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 31. ledna).

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

harmonogram-JPZ

Výstražný trojúhelník

Hodnocení žáka se skládá ze tří částí:

A) Hodnocení prospěchu na základní škole  dle uvedeného bodového hodnocení:  váha  25%
B) Aktivity žáka na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ). Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč přihláškou ke studiu:   váha  5%
C) Jednotná  přijímací zkouška:   váha 70%

D) Ředitel školy dále stanovuje, že v případě rovnosti bodů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k součtu bodů u nejvýše bodově hodnocených otázek v testu.

Výstražný trojúhelník

Počty přijímaných žáků na jednotlivé obory:

Výstražný trojúhelník

Nabídka čtyřletých maturitních oborů:


37- 41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy(zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy)
Výstražný trojúhelník  Získání řidičského průkazu sk. B zdarma

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání(zaměření oboru na problematiku podnikání a cestovní ruch)

18-20-M/01  Informační technologie 

23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení 
Výstražný trojúhelník  Možnost získání výučního listu z oboru Nástrojař (obor: 23-52-H/01) v rámci studia 3. ročníku 


Výstražný trojúhelník

Přihláška ke studiu:

a) Návod, jak vyplnit přihlášku ke vzdělávání, naleznete v sekci Přihlášky na střední školu

b) Adresa k doručení přihlášky ke studiu: SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec

Odkaz na stránky MŠMT - informace k přijímacímu řízení a tiskopisy přihlášek do oborů vzdělání naleznete zde


Informace k vydávání zápisových lístků Krajským úřadem Jihočeského kraje

Žádost o vydání zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

Žádost o vydání náhradního zápisového lístku ke vzdělávání ve střední škole (konzervatoři)

 

Vytisknout