Informace k 1. kolu přijímacího řízení pro školní rok 2019-2020 - jednotná přijímací zkouška

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení do 1. ročníků maturitních a
učebních oborů pro školní rok 2019 - 2020


A)   Maturitní obory

Přijímací řízení s jednotnou přijímací zkouškou z českého jazyka a literatury a matematiky se koná pro denní formu studia (délka studia 4 roky - maturitní obory zakončené maturitní zkouškou) u těchto oborů:

37- 41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy)  --- velmi perspektivní obor. V logistice je obrovský nedostatek odborně vzdělaných lidí.

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání ( obor zaměřen na problematiku cestovního ruchu).

18-20-M/01  Informační technologie  --- po odbornících v IT je od firem stále vyšší  poptávka. Velmi perspektivní obor.

 23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení (zařazen do programu školy ve spolupráci se strojařskými firmami regionu J. Hradec).
Výstražný trojúhelník Možnost získání výučního listu z oboru Nástrojař (obor: 23-52-H/01) v rámci studia 3. ročníku

 Výstražný trojúhelník
První kolo přijímacího řízení je realizováno centrálně v rámci jednotné přijímací zkoušky a koná se v tyto termíny:  (MŠMT - "


1. termín: pátek 12. dubna 2019
 
2. termín: pondělí 15. dubna 2019

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na tyto dny:

1. termín: čtvrtek 13. května 2019

2. termín: pátek 14. května 2019


Výstražný trojúhelník

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika

Pro uchazeče o studium na střední škole s maturitní zkouškou znamená konání jednotné zkoušky absolvování didaktického testu z předmětů český jazyk a literatura a matematika. Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním).

Výstražný trojúhelník

Jednotné zkušební schéma (rozpis) 1. kola jednotné přijímací zkoušky: 


Výstražný trojúhelník

Specifikace požadavků k přijímací zkoušce (CJL, Matematika):Cermat (přijímací testy k procvičení z minulých let): Testová zadání 15-16 _17-18

Výstražný trojúhelník

Kritéria přijímacího řízení

Počty přijímaných žáků na jednotlivé obory

Bodové hodnocení výsledků ze základní školy:


Hodnocení žáka se skládá ze tří částí:

A) Hodnocení prospěchu na základní škole  dle uvedeného bodového hodnocení:  váha  25%
B) Aktivity žáka na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ). Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč s
přihláškou ke studiu:   váha  5%
C) Přijímací zkouška:   váha 70%
D) Ředitel školy dále stanovuje, že v případě rovnosti bodů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k součtu bodů u nejvýše bodově hodnocených otázek v testu.

Výstražný trojúhelník

Možnost prominutí přijímací zkoušky z ČJ dle § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky)

· 
Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2018/2019

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí, případně dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo jeden obor vzdělání, ale dvě zaměření dle ŠVP. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu nejpozději do 1. března 2019 na adresu: SOŠ a SOU J. Hradec, Jáchymova 478, 377 43 JIndřichův Hradec.

Tiskopis přihlášky:

Pokud vaše škola používá IS "Bakaláři", můžete vyplnit a vytisknout si přihlášku s QR kódem zdebakalittle.jpg

Tiskopisy přihlášek bez QR kódu: Tiskopisy přihlášek ke stažení

Výstražný trojúhelník

Součástí přihlášky ke studiu jsou následující doklady:

 1. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
 2. vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
 3. vysvědčení z šestého a sedmého ročníku základní školy, popřípadě ze čtvrtého a pátého ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
 4. klady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,
 5. lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání
  https://dokumenty.cermat.cz/Sdilene%20dokumenty/PŘIJÍMACÍ%20ŘÍZENÍ/Jednotná%20zkouška%202017/Narizeni-vlady_211_2010_SOV.pdf),
 6. doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami. ( O uzpůsobení podmínek konání jednotné zkoušky na základě doporučení školského poradenského zařízení pojednává vyhláška 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a Informace k aplikaci podpůrných opatření při přijímacím řízení ve středních školách, které byly vydány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Prováděcím předpisem k uplatnění podpůrných opatření je pak vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami).
 7. doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,
 8. osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání, a to nejpozději poslední pracovní den před zahájením vzdělávání.

Výstražný trojúhelník  

Zápisový lístek (pdf, 65 kB)

 
§ 60g školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v polsedním znění)


(1) K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Toto ustanovení se nevztahuje na studium podle § 83 až 85 a na vzdělávání podle § 25 odst. 2 písm. b) až e).

(2) Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole nejpozději do
15. března. V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného
zástupce.

(3) Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

(4) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem
a) formu a obsah zápisového lístku,
b) způsob evidence zápisových lístků, a
c) podrobnosti o vydávání zápisových lístků, náhradních zápisových lístků a jejich platnosti.
file:///C|/Users/pohanka/Documents/RVV/projekty%202017/Legislativa/Skolsky-zakon-zneni_01012017.html[6. 1. 2017 8:42:27]

(5) Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance školy nebo krajského úřadu.

(6) Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

(7) Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle odstavce 6, zanikají posledním dnem lhůty podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88; na další postup uchazeče se použijí věty první a
druhá.

Výstražný trojúhelník
Legislativa k přijímacímu řízení: 

 1. Školský zákon - platné znění: 

  Školský zákon (pdf, 627 kB)

 2. Informace k jednotné přijímací zkoušce je možno dohledat na stránkách CZVV (CERMATu): CERMAT - informace k jednotné přijímací zkoušce

Vytisknout