Přijímací řízení s přijímací zkouškou ve školním roce 2022-2023 (maturitní obory)

Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení do 1. ročníků maturitních oborů pro školní rok 2023 - 2024

podle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon

Výstražný trojúhelník
Nabídka čtyřletých maturitních oborů:  Maturitní obory

Výstražný trojúhelník

Časový rozvrh jednotné přijímací zkoušky 2023: 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo jednotné zkušební schéma didaktických testů jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky v roce 2023.

Řádné termíny jednotné přijímací zkoušky se ve školním roce 2022/2023 uskuteční ve dnech 13. a 14. dubna 2023 (čtyřleté obory a obory nástavbového studia). 
Náhradní termíny pro všechny obory vzdělání se budou konat 10. a 11. května 2023.

Výstražný trojúhelník
Poznámka:
2. kolo přijímacího řízení se uskuteční 25. května 2023. Informace k druhému kolu přijímacího řízení budou zveřejněny na začátku měsíce května.

Podrobné časové schéma konání zkoušek včetně časového rozvrhu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami naleznete v níže přiloženém sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Uchazeči se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří odevzdali společně s přihláškou doporučení školského poradenského zařízení, mají časový limit pro konání testů prodloužen v souladu s informacemi uvedenými v doporučení. Více informací k úpravám podmínek zkoušky naleznete zde Úpravy podmínek přijímacího řízení.

OBOR VZDĚLÁNÍ 

1. ŘÁDNÝ TERMÍN 

2. ŘÁDNÝ TERMÍN 

1. NÁHRADNÍ TERMÍN 

2. NÁHRADNÍ TERMÍN 

Čtyřleté obory a obory nástavbového studia 

13. dubna 2023 

14. dubna 2023 

10. května 2023 

11. května 2023 
Výstražný trojúhelník 
Forma přijímací zkoušky:

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
 (dále jen jednotná přijímací zkouška). Jednotná zkouška se nekoná v oborech vzdělání s talentovou zkouškou (s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) a při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uchazeč má možnost podat přihlášku až na dvě střední školy (nebo až na dva obory vzdělání v rámci jedné školy), přičemž je mu umožněno konat jednotnou zkoušku na každé z těchto škol. Do výsledku přijímacího řízení se bude zohledňovat pouze lepší výsledek z prvního či druhého termínu příslušného testu. Pakliže se žák nebude v prvním či druhém termínu moci dostavit ke konání testů, například z důvodu nemoci, pak bude po omluvě řediteli školy moci konat jednotnou zkoušku v termínu náhradním).

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace ve dvou termínech:

Výstražný trojúhelník
Časový limit a povolené pomůcky:

Časový limit pro test z českého jazyka a literatury je 60 minut, na test z matematiky je vyhrazeno 70 minutPovolenými pomůckami při konání testů je pouze modře či černě píšící propisovací tužka (nelze používat gumovací pera či fixky), u matematiky navíc obyčejná tužka a rýsovací potřeby. U zkoušky je zakázané používat slovníky, Pravidla českého pravopisu, kalkulačku či matematicko-fyzikální tabulky.

Výstražný trojúhelník 
Časové schéma jednotné přijímací zkoušky:
bude upřesněno

Výstražný trojúhelník
Hodnocení žáka se skládá ze tří částí:


A) Hodnocení prospěchu na základní škole  dle uvedeného bodového hodnocení:  váha  25%
B) Aktivity žáka na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ). Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč s
přihláškou ke studiu:   váha  5%
C) Přijímací zkouška:   váha 70%
D) Ředitel školy dále stanovuje, že v případě rovnosti bodů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k součtu bodů u nejvýše bodově hodnocených otázek v testu.

Výstražný trojúhelník
Možnost prominutí přijímací zkoušky z ČJ:  dle § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky)

Výstražný trojúhelník
Bodové hodnocení výsledků ze ZŠ: 

Výstražný trojúhelník
Počty přijímaných žáků na jednotlivé obory: 

Výstražný trojúhelník
Informace k organizaci 1. kola přijímacího řízení:


Obsah jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení zajišťuje Centrum.

Pokud se pro vážné důvody k jednotné zkoušce, školní přijímací zkoušce nebo talentové zkoušce v určeném termínu nemůže uchazeč dostavit, může nejpozději do 3 dnů po termínu stanoveném pro zkoušku svoji neúčast řádně písemně omluvit řediteli školy (tím fakticky žádá o stanovení náhradního termínu pro její vykonání). Pokud je omluva uznána, koná zkoušku v náhradním termínu, a to nejpozději do 1 měsíce po termínu konání řádné přijímací nebo talentové zkoušky (viz § 60c odst. 3 a § 62 odst. 1 školského zákona).

Výstražný trojúhelník
Seznam přijatých - nepřijatých uchazečů
:  (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.


Výstražný trojúhelník
Zápisový listek - pravidla
:
(§ 60g školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v polsedním znění)

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole slouží zápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.
Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března (u oborů vzdělávání s talentovou zkouškou do 31. ledna).

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

Vydávání zápisových lístků na Krajském úřadu Jihočeského kraje zajišťují:

Milada Tušlová - tel. č. 386 720 828

Možnosti, jak získat zápisový lístek:

1. zasláním poštou – na základě písemné žádosti s podpisy zaslané poštou na adresu: Krajský úřad Jihočeského kraje, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy, oddělení školství, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76  České Budějovice, bude žadateli nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče zaslán zápisový lístek poštou do vlastních rukou. Formulář žádosti je umístěn na těchto stránkách pod názvem Žádost o vydání zápisového lístku. Žádost lze poslat i prostřednictvím datové schránky DS: kdib3rr, event. opatřenou elektronickým podpisem na adresu: posta@kraj-jihocesky.cz

2. zasláním na e-mailovou adresu – na základě naskenované písemné žádosti s podpisy: tuslova@kraj-jihocesky.cz

3. osobním převzetím (s využitím rezervačního systému - objednáním přes internethttps://www.kraj-jihocesky.cz/) – na adrese Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, České Budějovice, B. Němcové 49/3 – ve 2. patře, č. kanceláře 331 (PO a ST: 8:00 – 16:30, ÚT, ČT a PÁ: 8:00 – 14:00 hod.). Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Výstražný trojúhelník
Přihlášky ke vzdělávání ve středních školách ve školním roce 2021/2022

Na přihlášce může uchazeč uvést dvě školy, na které se hlásí, případně dva obory vzdělání v rámci jedné školy nebo jeden obor vzdělání, ale dvě zaměření dle ŠVP. Do přihlášky uchazeč uvede název a adresu školy a kód a název oboru vzdělání. Vyplněnou přihlášku uchazeč okopíruje a obě identická vyhotovení uchazeč a zákonný zástupce podepíší. Vyplněnou a podepsanou přihlášku zašle uchazeč školám uvedeným v přihlášce.

Uchazeči jsou povinni předat správně vyplněnou a podepsanou přihlášku ke studiu nejpozději do 1. března 2022 na adresu: SOŠ a SOU J. Hradec, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec.

Výstražný trojúhelník
Tiskopis přihlášky:

Tiskopisy přihlášek na SŠ | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Prihlaska_SS_denni_editovatelna.pdf (cermat.cz)

Prihlaska_SS_jine_formy_editovatelna.pdf (cermat.cz)

Pokud vaše škola používá IS "Bakaláři", můžete vyplnit a vytisknout si přihlášku s QR kódem zdebakalittle.jpg

Přihlášku podává uchazeč, v případě nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce. Přihlášku je možné donést na podatelnu střední školy osobně nebo ji zaslat poštou. Návod pro její vyplnění naleznete v záložce Návod pro vyplnění přihlášky.

Výstražný trojúhelník
Součástí přihlášky ke studiu jsou následující doklady:

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku):

a) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku, nebo z odpovídajících ročníků základní školy i po splnění povinné školní docházky,
b) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč ukončil nebo ukončí základní vzdělávání, pokud uchazeč získal nebo získá základní vzdělání před splněním povinné školní docházky,
c) vysvědčení z 6. a 7. ročníku základní školy, popřípadě ze 4. a 5. ročníku základní školy, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku nižšího stupně šestiletého gymnázia, popřípadě osmiletého gymnázia,
d) vysvědčení z posledních 2 ročníků, ve kterých uchazeč plní nebo splnil povinnou školní docházku, pokud se uchazeč hlásí do 1. ročníku osmiletého nebo šestiletého vzdělávacího programu konzervatoře,
e) doklady o získání středního vzdělání s výučním listem, pokud se uchazeč hlásí do nástavbového studia,
f) doklad o získání příslušného stupně středního vzdělání, pokud se uchazeč hlásí do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s výučním listem nebo zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou,
g) lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,
h) doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
i) doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou, nebo
j) osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,
k) doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,
l) žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky,
m) případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k přijímacímu řízení.

Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebyl vydán doklad uvedený v předchozím odstavci, písm. a) až f), i) a j), předloží tento doklad střední škole nejpozději v den, kdy se stane jejím žákem, tj. dle § 66 odst. 1 školského zákona prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí, je-li uchazeč přijímán v průběhu školního roku. V případě uchazečů o přijetí do oborů vzdělání s MZ předává údaje z přihlášky střední škola Centru do registru uchazečů nejpozději do 11. března 2023, v případě požadavku na zpracování zadání testů v Braillově písmu předá střední škola Centru tyto údaje nejpozději 2 pracovní dny po doručení přihlášky v návaznosti na termín stanovený pro odevzdání přihlášky ke vzdělávání (§ 60a odst. 5 školského zákona, § 5 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 353/2016 Sb.).

Výstražný trojúhelník
Specifikace požadavků k jednotné přijímací zkoušce:

Specifikace požadavků k JPZ | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)


Výstražný trojúhelník
Cizinci podle Lex Ukrajina

Cizincům podle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb. se na jejich žádost promíjí zkouška z českého jazyka (tzn. i didaktický test jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a literatury), pokud je součástí přijímací zkoušky. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola u této osoby ověří rozhovorem. Cizinec má na základě žádosti připojené k přihlášce právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce.


Výstražný trojúhelník

Testová zadání k procvičování:

Ilustrační testy a testy z předchozích let jednotné přijímací zkoušky jsou ideálními studijními materiály, díky kterým se žáci mohou seznámit s formátem a obsahem zkušební dokumentace, se kterou budou v průběhu zkoušky pracovat. V testovém sešitě se setkají s typy úloh, které se v testech pravidelně objevují, a dozví se, jak správně zapisovat své odpovědi do záznamového archu. V záznamovém archu pro příslušný test si pak mohou zápis odpovědí sami vyzkoušet. Odpovědi žáků je následně možné zkontrolovat v klíči správných řešení, který obsahuje způsob hodnocení jednotlivých úloh.

Testová zadání k procvičování | Jednotná přijímací zkouška (cermat.cz)

Mgr. Karel Chalupa, ředitel školy
Vytisknout