3. kolo přijímacího řízení se uskuteční 31. 8. 2021

Informace k 3. kolu přijímacího řízení (učební obory a zkrácené studium)

Blíže nespecifikovaný obrázek
Odkazy:

a) Přihláška ke studiu:

1. Návod, jak vyplnit přihlášku ke vzdělávání, naleznete v sekci Přihlášky na střední školu

2. Adresa k doručení přihlášky ke studiu: SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, 377 43 Jindřichův Hradec do 24. 8. 2021.

Blíže nespecifikovaný obrázek
c) Termín a místo konání přijímacího řízení:

  • Temín přijímacího řízení - tříleté obory studia, včetně zkráceného studia:  31. 8. 2021, čas: 8.00 hod
  •  Místo:  budouva SOŠ a SOU J. Hradec, Miřiovského 678, 1. patro, čas: 8.00 hod.

d) Počty přijímaných žáků na jednotlivé obory a bodové hodnocení
Ředitel školy dále stanovuje, že v případě rovnosti bodů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k součtu známek na vysvědčení s hodnotou (výborně, chvalitebně + popřípadě dobře, pokud by byl součet známek výborně a chvalitebně opět stejné hodnoty).

e) Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená
- již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

f) Zápisový lístek - pravidla
K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole sloužízápisový lístek - netýká se nástavbového studia, zkráceného studia a jiné než denní formy vzdělávání.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Blíže nespecifikovaný obrázek
Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty pro odevzdání zápisového lístku právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat až na základě odvolání proti nepřijetí ke vzdělávání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle § 62 nebo § 88 školského zákona (tzn. přijímání do oborů vzdělání s talentovou zkouškou nebo přijímání do oborů konzervatoře) pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 ani § 88.

Blíže nespecifikovaný obrázek V souladu s § 1 odst. 7 vyhlášky č. 353/2016 Sb. školy nemohou v přijímacím řízení hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020.

RS
Vytisknout