Přijímání do vyššího ročníku vzdělávání ve střední škole

110052020
Přijímací řízení:
pro přijetí do vyšších ročníků na maturitní oboryŘeditel školy stanovuje v souladu s § 63 školského zákona následující podmínky a kritéria pro přijetí do vyššího ročníku maturitních oborů pro absolventy nematuritního studia

A)  Přijímací řízení s přijímací zkouškou z českého jazyka a literatury a matematiky se koná pro denní formu studia maturitních oborů :

37-41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy) 

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání ( obor zaměřen na problematiku cestovního ruchu).

18-20-M/01  Informační technologie (komplet HW a SW)

 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení.  Možnost získání výučního listu v oboru Nástrojař ve třetím ročníku studia.

Výstražný trojúhelníkTermíny konání přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika. Přijímací zkouška se koná formou testu  a je stanovena na tento den a místo konání:
9. června  2020  od 8.00 hod.  na adrese: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec, 1. patro, aula školy č. 223
a
17. června 2020  od 8.00 hod. - náhradní termín - místo konánní: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec, 1. patro, aula školy č. 223

untitled.jpg
Specifikace požadavků pro přijímací zkoušku :

z Českého jazyka a literatury:


z Matematiky:

Výstražný trojúhelník
Pomůcky ke konání přijímací zkoušky: pero píšící modře nebo černě, obyčejná tužka a rýsovací potřeby, možno použít kalkulačku. U příkladů z matematiky je nutno provézt zápis procesu výpočtu příkladu !

untitled.jpg
Testová zadání k procvičení k příjímací zkoušce z českého jazyka, literatury a matematiky:
https://www.cermat.cz/ilustracni-testy-2018-ctyrlete-obory-a-nastavbova-stuida-1404035480.html

untitled.jpg

Důležitá upozornění a kritéria hodnocení uchazeče:

 1.  Hodnocení žáka se skládá ze tří částí:

  A) Hodnocení prospěchu na základní škole/střední škole dle uvedeného bodového hodnocení (viz níže):   25%

  B) Aktivity žáka na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ). Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč s přihláškou ke studiu:  5%

  C) Přijímací zkouška:  70%


  D) Ředitel školy dále stanovuje, že v případě rovnosti bodů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k součtu bodů u nejvýše bodově hodnocených otázek v testu.


 2. Test se skládá z deseti otázek. U každé správně zodpovězené otázky je možno získat max. 3 body. Doba trvání testu: 60 minut.

  Test studijních předpokladů se skládá z pěti oddílů: 
  1. Oddíl verbálních dovedností (česká jazyk a literatura)
  2. Oddíl numerických dovedností (matematika) a IT
  3. Oddíl praktické gramotnosti
  4. Oddíl prostorové představivosti a objektových dovedností
  5. Oddíl logiky a strategií


 3. Počty přijímaných žáků na jednotlivé maturitní obory: 
 4. Bodové hodnocení uchazeče dle prospěchu ze základní školy (8. třída – 2. pololetí a 1. pololetí 9. třídy nebo 2. pololetí předposledního ročníku střední školy a 1. pololetí posledního ročníku střední školy): 
 5. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.

 6. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

Přijímací řízení upravuje:
Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Další dokumenty:
 1. Tiskopis přihlášky:

  Přihláška SS denní 2019 
untitled.jpgDalší informace k přijímacímu řízení a jednotné přijímací zkoušce naleznete na stránkách MŠMT a na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout