Výběrové řízení na obsazení místa uklízeče - uklízečky

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec

Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec

vyhlašuje výběrové řízení

na místo

 

uklízeč/uklízečka

 

platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců v rozpočtových organizacích

pracovní poměr na dobu určitou s termínem nástupu 1. září 2019.

 

 Místo výkonu práce: pracoviště Jáchymova 478

 

 

 

Požadavky

dosažené vzdělání

Minimálně ukončené základní vzdělání nebo střední vzdělání

na:

obor školního vzdělání

0

 

znalosti oboru

Dosavadní praxe a reference

 

 

 

 

 

další znalosti, dovednosti a předpoklady

Pracovitost, dochvilnost, ochota pracovat i za mimořádných událostí, pečlivost, pořádkumilovnost a manuální zručnost. Ochota pracovat v kolektivu.

 

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději do 31. 8. 2019  na adresu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec, nebo e-mailem na adresu: michaela.vedlova@sos-jh.cz  (www.sos-jh.cz)

A) Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis (viz zveřejněný vzor přihlášky).

 

B) Přílohy přihlášky jsou

  1. životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech souvisejících  činností,

  2. výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
  3. originál  dokladu o ukončeném základním, středním vzdělání či  nejvyšším dosaženém vzdělání,

  4. souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů,
  5. uchazeči, kteří již zaslali žádosti o výše uvedené pracovní místo a doložili již také své životopisy, nemusí opětovně dokládat náležitosti dle bodu A) a B) odst.1

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány


Datum vyhlášení:  2. srpna 2019

 

Mgr. Karel Chalupa   
ředitel školyVytisknout