Výběrové řízení na obsazení místa učitele odborných předmětů se zaměřením na písemnou a elektronickou komunikaci

Výběrové řízení na obsazení  místa učitele odborných předmětů se zaměřením na písemnou a elektronickou komunikaci

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec vyhlašuje výběrové řízení  na obsazení místa učitele odborných předmětů se zaměřením na písemnou a elektronickou komunikaci (znalosti v oblasti úpravu textů a dat v různých programech a formátech vítány).

Nabídka volného místa se týká polovičního úvazku přímé vyučovací povinnosti.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Pracovní poměr na dobu určitou s termínem nástupu  25. srpna 2015.    
Místo výkonu práce: pracoviště Jáchymova, Miřiovského a Nový Dvůr.  

 

 

Požadavky

dosažené vzdělání (kvalifikační předpoklady)

Vysokoškolské vzdělání získané studiem v akreditovaném magisterském studijním programu

a)  v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy,

b) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů druhého stupně základní školy a všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu,

c) v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů všeobecně-vzdělávacích předmětů střední školy studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu, nebo

d) studijního oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného odborného předmětu, a

1. vysokoškolským vzděláním získaným studiem v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy,

2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo

3. studiem pedagogiky podle § 22 (dále jen „studium pedagogiky“).

 2. vzděláním v programu celoživotního vzdělávání uskutečňovaném vysokou školou a zaměřeném na přípravu učitelů střední školy nebo druhého stupně základní školy, nebo

3. studiem pedagogiky.

Viz zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění (odkaz na §§ 3,9,22)  Zákon:

na:

obor školního vzdělání

Všechny obory  nabízené SOŠ a SOU J. Hradec

 

znalosti oboruDosavadní praxe a reference

 

x

x

x

 

další požadavky, znalosti, dovednosti a předpoklady

Bezúhonnost (čistý výpis z rejstříku trestů), řidičské oprávnění skupiny B vítáno, pracovitost, dochvilnost, ochota pracovat i za mimořádných událostí, komunikační schopnosti, úroveň vystupování a jednání s lidmi,  pečlivost, zručnost, znalost ICT terminologie v anglickém jazyce. Ochota pracovat v kolektivu.

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete poštou nejpozději do 24. 8. 2015  do 12.00 hod. v zalepené obálce, označené "Neotvírat - VŘ-pracovní místo učitele", na adresu:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec,

Přihlášku může podat občan ČR nebo cizí státní občan  s trvalým pobytem v ČR starší 18 let, je způsobilý k právním úkonům, ovládá úřední jazyk a splňuje výše uvedené předpoklady pro dané pracovní místo.

Kontakt: e-mail: ruzena.bednarova@sos-jh.cz , tel.: 384 323 181, www.sos-jh.cz

A) Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis (viz zveřejněný vzor přihlášky). Dál uveďte kontaktní telefonní číslo nebo e-mail.

B) Přílohy přihlášky jsou:

  1. Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech souvisejících  činností.
  2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).
  3. Originál  dokladu o ukončeném základním, středním vzdělání či  nejvyšším dosaženém vzdělání.
  4. Souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány.

Vyvěšeno: 21. července 2015

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Zveřejněno: 25.07.2017 – Admin Administrator
Vytisknout