Projekt v rámci OPVK pod názvem „Podpora technických oborů“, reg. číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0025.

logoeul.jpg

Souhrnné informace o realizaci projektu:

Podpora technických oborů, registrační číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0025

Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.14/01.0025
Název projektu: Podpora technických oborů
Období realizace projektu: 1. 6. 2012 – 31. 12. 2014

Hlavním cílem předkládaného projektu bylo zlepšení podmínek pro výuku technických oborů a to prostřednictvím tvorby nových výukových materiálů. Hlavního cíle bylo dosaženo vytvořením 8 sad nových výukových materiálů, které slouží při teoretické i praktické výuce oborů: nástrojař, klempíř, zedník a elektrikář – silnoproud. Dále byla vytvořena nová sada výukových materiálů matematika jako podpůrný výukový materiál pro obory zedník a klempíř. Každá sada obsahuje minimálně 30 výukových materiálů. Žáci z výukových materiálů získají informace a poznatky, které jsou v souladu se školním vzdělávacím programem, jsou podány srozumitelně, přehledně a jsou vhodným doplňujícím materiálem pro výuku odborných předmětů.

Všechny vytvořené výukové materiály byly v průběhu realizace projektu ověřeny ve výuce, podpořeno bylo celkem 128 žáků školy studující čtyři projektem dotčené technické obory, čímž došlo ke splnění monitorovacího indikátoru 07.41.14. Zároveň bylo podpořeno celkem 10 osob – poskytovatelé služeb, kteří se podíleli na tvorbě výukových materiálů – došlo tím k naplnění monitorovacího indikátoru 07.41.20.

Dílčím cílem projektu byla modernizace a zatraktivnění výuky, která bude odpovídat požadavkům trhu práce. V rámci projektu byly pořízeny nové stroje, nářadí, materiál, nová výpočetní technika a školní nábytek pro projektem dotčené technické obory. Díky tomu probíhá výuka odborných předmětů na moderních strojích, žáci si osvojují pracovní dovednosti, které požaduje trh práce.

Elektronické výukové materiály vytvořené v rámci PTO.
- v případě, že nemáte instalované prostředí pro čtení PDF, použijte Acrobat Reader zde.
- v případě, že cloudové prostředí, kde jsou soubory uloženy hlásí: "Disk Google nemůže u tohoto souboru zkontrolovat přítomnost virů.", toto ignorujte !!!

logoProjektu.jpg

Základní  informace o projektu

Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/01.0025
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo operačního programu:  CZ.1.07
Číslo prioritní osy:  7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.1
Název oblasti podpory:  Zvyšování kvality ve vzdělávání
Číslo výzvy:  01
Název výzvy:  Jihočeský kraj - Výzva č. 1 pro GP - oblast podpory 1.1
Typ projektu: grantový Projekt
Předpokládané datum ukončení projektu:   31.12.2014
Předpokládané datum zahájení projektu: 01.06.2012
Předpokládaná doba trvání projektu v měsících: 31,0
Celkové způsobilé náklady projektu: 4 512 184,96
Typ projektu: grantový
Kód prioritního tématu: 72

Navrhování, zavádění a provádění reforem systémů vzdělávání a odborné přípravy s cílem rozvíjet zaměstnatelnost, zvyšování významu základního a odborného vzdělávání a odborné přípravy na trhu práce a neustálé zlepšování dovedností vzdělávacích pracovníků s ohledem na inovace a znalostní ekonomiku

Typ území: Město
Zkrácený název projektu: PTO

Stručný obsah projektu:
Projekt je zaměřen na tvorbu nových výukových materiálů a zlepšení podmínek pro výuku technických oborů na Střední odborné škole a Středním odborném učilišti Jindřichův Hradec.
Hlavní cílovou skupinou projektu jsou žáci tříletých studijných oborů Zedník, Klempíř, Nástrojař a Elektrikář - silnoproud.
Současná výuka odborných předmětů již nevyhovuje požadavkům praxe, proto je nutné její zkvalitnění a zefektivnění.
V rámci realizace projektu vzniknou nové výukové materiály v tištěné i digitální podobě, které odpovídají současným trendům a zlepší podmínky pro výuky 4 dotčených technických oborů.
Dojde také ke zkvalitnění podmínek pro zajištění odborného výcviku žáků v rámci vlastního střediska tak, aby žáci byli vzděláváni a prakticky připravováni dle požadavků trhu práce a jako absolventi snáze nalezli pracovní uplatnění u svých budoucích zaměstnavatelů.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Vytisknout