Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020-2021 - jednotná přijímací zkouška - STAV NOUZE

Přijímací řízení -  maturitní obory - stav nouze dle vyhlášky č. 232 ze dne 6. května 2020
o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020


11052020
  • Přijímací řízení - informace k žádosti o zaslání zápisového lístku pro uchazeče, kteří nejsou již žáky ZŠ:
Tiskopis žádosti o zápisový lístek je zde: https://www.kraj-jihocesky.cz/krajsky-urad/odbor-skolstvi-mladeze-telovychovy#prijimaci-rizeni-ke-vzdelavani-ve-strednich-skolach-pro-skolni-rok-2020/2021

  • Ředitel školy vyhlašuje přijímací řízení do 1. ročníků maturitních oborů pro školní rok 2020 - 2021
Zákon č. 135_2020 Sb.:

V přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou se koná vždy jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky (dále jen jednotná přijímací zkouška). Jednotná zkouška se nekoná v oborech vzdělání s talentovou zkouškou (s výjimkou oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou) a při přijímacím řízení do zkráceného studia pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Uvedl-li uchazeč na přihlášce střední školu nebo obor vzdělání, kde se koná jednotná přijímací zkouška, jako druhou v pořadí, koná jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.

Výstražný trojúhelník
Termín, místo a časový rozvrh konání jednotné přijímací zkoušky ( JPZ):

Pondělí 8. června 2020 na adrese: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec(čas a učebna jsou uvedeny na pozvánce).
Uchazeč koná jednotnou přijímací zkoušku (JPZ) vždy na škole uvedené na přihlášce první v pořadí. Pokud se koná jednotná přijímací zkouška pouze na škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce jako druhou v pořadí, koná uchazeč jednotnou přijímací zkoušku na této druhé škole.
Místo konání JPZ:  Jáchymova 478, Jindřichův Hradec

2. kolo přijímacího řízení (zkoušky) se uskuteční dne 25. 6. 2020 od 8.00 hod. na adrese: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec, 1. patro, aula školy č. 223 (jedná se o přijímací zkoušku školní). Kritéria školní přijímací zkoušky budou zde zveřejněna po 8. červnu 2020,kdy proběhne jednotná přijímací zkouška.


Časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky (JPZ): Časový rozvrh testů přijímací zkoušky


Termín zveřejnění výsledků jednotné přijímací zkoušky:  nejdříve 15. června 2020 ředitelem školy na základě obdržení výsledků od CZVV (Cermat) s předpokládaným termínem zaslání výsledků škole dne 15. června.


Výstražný trojúhelník
Nabídka studijních oborů:


Maturitní obory

Přijímací řízení s jednotnou přijímací zkouškou z českého jazyka a literatury a matematiky se koná pro denní formu studia (délka studia 4 roky - maturitní obory zakončené maturitní zkouškou) u těchto oborů:

37- 41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy)  --- velmi perspektivní obor. V logistice je obrovský nedostatek odborně vzdělaných lidí.
Výstražný trojúhelník  Získání řidičského průkazu sk. B zdarma

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání ( obor zaměřen na problematiku cestovního ruchu).

18-20-M/01  Informační technologie  --- po odbornících v IT je od firem stále vyšší  poptávka. Velmi perspektivní obor.

 23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení (zařazen do programu školy ve spolupráci se strojařskými firmami regionu J. Hradec).
Výstražný trojúhelník  Možnost získání výučního listu z oboru Nástrojař (obor: 23-52-H/01) v rámci studia 3. ročníku 


Výstražný trojúhelník

Organizace přijímacího řízení, obsah přijímací zkoušky

Obsah jednotné zkoušky i školní přijímací zkoušky odpovídá rámcovému vzdělávacímu programu pro základní vzdělávání.

Jednotná zkouška se koná v oborech vzdělání s MZ a skládá se z písemného testu v oboru Český jazyk a literatura a Matematika.

Test z českého jazyka a literatury trvá 70 minut. Test z matematiky trvá 85 minut.


Výstražný trojúhelník

Specifikace požadavků k přijímací zkoušce (CJL, Matematika):

Výstražný trojúhelník

Cermat (přijímací testy k procvičení z minulých let):

Ilustrační testy pro čtyřleté obory vzdělání a nástavbová studia:


Výstražný trojúhelník

Kritéria přijímacího řízení

Počty přijímaných žáků na jednotlivé obory
:


Bodové hodnocení výsledků ze základní školyHodnocení žáka se skládá ze tří částí:


A) Hodnocení prospěchu na základní škole  dle uvedeného bodového hodnocení:  váha  25%
B) Aktivity žáka na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ). Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč s
přihláškou ke studiu:   váha  5%
C) Jednotná  přijímací zkouška:   váha 70%
D) Ředitel školy dále stanovuje, že v případě rovnosti bodů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k součtu bodů u nejvýše bodově hodnocených otázek v testu.

Výstražný trojúhelník

Možnost prominutí přijímací zkoušky z ČJ dle § 20 odst. 4 školského zákona (tj. uchazeči, kteří získali předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky

Výstražný trojúhelníkZápisový lístek
(pdf, 65 kB)

 

§ 60g školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., v polsedním znění)


Výklad - zápisový lístek

Aby se sladily termíny u oborů bez přijímací zkoušky s jednotnou přijímací zkouškou a uchazeč si mohl kvalifikovaně vybrat preferovanou variantu střední školy v případě, že se hlásí současně např. na maturitní a nematuritní obor, ředitel školy zveřejní seznam s výsledky uchazečů také nejpozději do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky na středních školách s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (a to i v případě, že ředitel školy zveřejnil seznam s výsledky dříve). Zápisový lístek může uchazeč odevzdat samozřejmě i dříve.
Nově je ovšem stanoveno, že zápisový lístek lze uplatnit v případě nového rozhodnutí o přijetí opakovaně.

Ztráta zápisového lístku

Při ztrátě zápisového lístku může uchazeč požádat o vydání náhradního zápisového lístku. Součástí této žádosti je čestné prohlášení zletilého uchazeče nebo zákonného zástupce nezletilého uchazeče, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve SŠ; součástí čestného prohlášení zákonného zástupce nezletilého uchazeče je podpis uchazeče (viz § 17 vyhlášky).

Na tiskopisu zápisového lístku se nově uvádí školní rok, ve kterém se má uchazeč stát žákem SŠ (pro něj je vydáván). Tím je dána platnost zápisového lístku na příslušný školní rok (neuplatněný zápisový lístek nemůže uchazeč použít pro přijetí ke vzdělávání pro další školní roky).


(3) Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.Na úpravy podmínek přijímací řízení mají nárok:

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout