Historie školy - pracoviště Miřiovského 678


Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec 

pracoviště Miřiovského 678

Založení školy   IMAG1887.jpg

 

Naše pracoviště, Miřiovského 678 je víceúčelové, zaměřené na studenty, kteří chtějí po vyučení pracovat jako zaměstnanci ve sféře drobného a středního podnikání, popřípadě v těchto oborech samostatně provozovat živnost. Z tohoto hlediska zabezpečuje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště komplexní výuku nejen v teoretické, ale i praktické části studia.

Něco z historie učňovského školství

První zmínky o přípravě řemeslníků v Jindřichově Hradci jsou z roku 1767, kdy zde vznikla soukromá škola tkalcovská Kašpara Dewertha, hostinského "U Černého orla". Po jejím zániku asi do roku 1772 byla zřízena přadlařská škola v Lišném dvoře. Ovšem i ta byla po krátké době zavřena.

Začátkem roku 1848 otevřel osvícený hrabě Eugen Černín znovu pro své poddané tkalcovskou školu v Lišném dvoře. Vzdělávání se slibně rozběhlo avšak již na jaře 1848 zastavila škola svou činnost.

Tereziánský školský řád z roku 1774 a zavedení povinné školní docházky z roku 1805 ovlivnily i vznik živnostenských škol. V Jindřichově Hradci je známa od roku 1811 zápisem v knize Verzeichnis der Handwerkslehrjungen, kde jsou zapsáni jindřichohradečtí úředníci. Chlapců je v letech 1811 - 1851 uvedeno 2653 a děvčat 665 v letech 1820 - 1840. Podle výnosu c. k. min. školství z roku 1854 měly být zřizovány nedělní živnostenské školy pro odchování tovaryšů. Již rok poté byla řemeslnická škola opakovací založena Spolkem katolických tovaryšů v Jindřichově Hradci. O rok později byla tato škola spojena s nově zřízenou průmyslovou školou, což bylo schváleno zastupitelstvem města. Slavnostně byla otevřena jako jednotřídní a umístěna v budově na Zákosteleckém náměstí. Podmínkou pro přijetí do školy bylo absolvování hlavní školy, zápisné dva zlatý (pro přespolní čtyři zlatý), měsíční školné činilo 80 krejcarů (pro přespolní jeden zlatý 20 krejcarů).

S touto průmyslovou školou je spojena i večerní řemeslnická opakovna, do které měli přístup i místní řemeslníci. Výuka byla dvouletá. Tato škola zanikla v roce 1875 a byla nahrazena školou večerní, kde se vyučovalo bezplatně kreslení, modelování, počty, účetnictví, směnkařství a písemnictví.

O osm let později, při reorganizaci pokračovacího školství byla připojena ke škole měšťanské. Roku 1919 bylo večerní školství opět zrušeno a obnoveno denní studium, které navštěvovalo 183 žáků. Byla také připojena III. Třída pro dámské krejčovství a technologie kovů, čímž byl dán počátek odborné živnostenské školy.

Postupně byly zřizovány odborné školy krejčovské, truhlářské, kovodělné, stavební, holičské, kovářské, dřevodělné, malířské, oděvní, pekařské, řeznické, číšnické a kuchařské. Změnila se i celá organizace školy a bylo možno vyučovat jednotlivé obory celodenně. Na podzim v roce 1938 se přestěhovaly odborné školy živnostenské do nové moderní budovy, která se stavěla v letech 1937 - 1938, pro tehdejší živnostenskou školu pokračovací. V této krásné nové škole se takřka nevyučovalo. Za okupace byla použita pro vojenské účely - byla kasárna německého vojska, lazaret, později ubytování Rudé armády a nakonec repatrianti. To vše znamenalo nesmírné poškození budovy, zničení a ztráty učebních pomůcek.

Po nejnutnějších opravách a vybílení vnitřku budovy bylo opět v roce 1945 - 1946 zahájeno vyučování. Návratem klidnějších dob, příznivějších školní práci, začlenili se i pracovníci školy do budovatelského hnutí tehdejší dvouletky. Vnitřek celé budovy, kterou spravovalo ministerstvo školství a osvěty, byl řádně upraven a vymalován. Na náklady Městského národního výboru v Jindřichově Hradci byla pořízena vnitřní výzdoba a doplňky, květinová výzdoba apod.

V budově byla zřízena pro žactvo také noclehárna, byla upravena projekční kabina, zakoupeny projekční přístroje a zatemnění přednáškové síně, která sloužila i za tělocvičnu. Do provozu byl dán i školní rozhlas, automatické signální zvonění a vybavení pro dílny. Celkem bylo do těchto prací investováno 520 000 korun.

Na podzim 1950 se začalo v Základní odborné škole dr. Eduarda Beneše, jak byla již po druhé světové válce škola pojmenována, s výukou žáků Střediska pracujícího dorostu ČSAD n. p. 298 Jindřichův Hradec a z tohoto důvodu byla také škola znovu přejmenována na Základní odbornou školu při n. p. ČSAD, avšak pod správou ministerstva školství a osvěty.

Po zahájení vyučování bydleli žáci ve volných třídách přímo ve škole. Po vystěhování těchto žáků do internátu na Rudolfově a Schwaigerově ulici, začalo v budově školy vyučování též Vyšší sociálně zdravotní školy.

V roce 1953 bylo Středisko pracujícího dorostu ČSAD n. p. 298 převzato do systému státních pracovních záloh jako odborné učiliště Státních pracovních záloh a Základní odborná škola přešla do majetku ministerstva pracovních sil.

Ve školním roce 1956 - 1957 byly státní pracovní zálohy rozhodnutím vlády zrušeny a škola byla přejmenována na Učňovskou školu zemědělskou a přeřazena do správy Jč KNV České Budějovice. O pět let později došlo ke změně názvu zařízení, které bylo přejmenováno na Zemědělské odborné učiliště.

Ve školním roce 1965 - 1966, rozhodnutím Jč KNV, došlo ke spojení obou zařízení ZOU a UŠ zemědělské a stávající zařízení neslo označení Učňovská škola. ZOU bylo v likvidaci. Hlavní náplní Učňovské školy byla výuka učňů pro n. p. Jitka Jindřichův Hradec a Pramen Jindřichův Hradec. Název Učňovská škola neslo naše zařízení až do roku 1980. Od tohoto roku se učňovské školy rozhodnutím vlády zařadily mezi školy s označením Střední odborné učiliště s právní subjektivitou.

Současnost naší školy

Ve školním roce 2005 - 2006 došlo na základě usnesení zastupitelstva Jihočeského kraje č. 185/2005/ZK ze dne 21.června 2005 a usnesení č. 257/2005 ze dne 13. září 2005 podle § 35 odst. 2 písm.k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů,  ke sloučení „Střední odborné školy, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478“ a Středního odborného učiliště, Jindřichův Hradec, Miřiovského 678“, takže od 1. ledna 2006 je oficiální název školy:  „Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478“.

V tomto školním roce se nám podařilo  otevřít studium v novém učebním oboru „Klempíř – stavební výroba a i ve všech prvních ročnících oborů stávajících, což svědčí o dobrém  jméně naší školy. Nabízíme studium učebních oborů Kuchař-číšník pro pohostinství, Zedník, Prodavač – smíšené zboží, Elektrikář – silnoproud. Dobíhající maturitní obor Obchodník již nebude v novém školním roce nabízen.

Od školního 2009-2010 tříletý učební obor  Nástrojař (23-52-H/01).

Vzhledem ke skutečnosti, že stále více vznikající problémy se zajištěním odborného výcviku u firem, které jsou v době ekonomických problémů méně a méně ochotny přijímat k sobě žáky na odborný výcvik, podal ředitel školy projekt pod názvem „Podpora technických oborů“  na podporu vybavenosti haly praxe na Novém Dvoře, aby žáci v případě narůstajících problémů  firem, měli možnost kvalitně vykonávat odborný výcvik na vlastním pracovišti školy.  Projekt byl v roce  2012 úspěšně schválen a  od července 2012 na základě podepsané smlouvy mohla začít jeho realizace. Kromě řady jiných projektů je nutno ještě zmínit projekt, který se týká výměny oken a zateplení budovy pracoviště Jáchymova. Projekt byl podpořen Jihočeským krajem a v září 2012 schválen.  Totéž je připraveno prozatím v úvodních fázích pro pracoviště Miřiovského a Nový Dvůr. Taktéž v září 2012 byla vyměněna okna v budově pracoviště Miřiovského na severozápadní straně v druhém patře budovy.

Praktické dovednosti žáků maturitních  a především učebních oborů a  zkušenosti mistrů odborného výcviku jsme zužitkovali při vybudování velké učebny výpočetní techniky v 1. patře budovy pracoviště Jáchymova, kde je nyní 32 moderních počítačových stanic. Je to perla školy a žáci všech oborů, především oboru "Informační technologie" si ji velice pochvalují. Nejen toto pracoviště je dovybavováno výpočetní technikou, ale i interaktivními tabulemi atd. Na pracovišti Miřiovského se budují ve školním roce 2011-2012 nové rozvody pro dvě učebny výpočetní techniky, kde jedna bude úplně nová a druhá se staršími PC stanicemi, které budou dostatečně sloužit k výuce obsluhy PC a MS Office.

Na  škole ve školním roce 2011-2012 studují již 4 žáci s různými formami  zdravotního postižení. Pro příští školní rok se zájem o studium ze strany žáků s e zdravotním postižením ještě zvyšuje. Jediným problémem byl do nového školního roku 2012-2013 problematický bezbariérový přístup po celé budově školy, kdy jsme v rámci projektu „SOŠ internet“ vybudovali tento přístup jen do prvního nadpodlaží.  Od roku 2009 jsme se snažili sdružit finanční prostředky na boční výtah u budovy školy, což se nám podařilo v roce 2012 společným sdružením finančních prostředků od zřizovatele, z rozpočtu školy a za významného přispění  Nadace Charty 77 – Konta Bariéry. V  září 2012 tak byl výtah uveden do provozu a tito  žáci se mohou volně a bez překážek pohybovat po celé budově a využívat všechny učebny školy.  Nemalou měrou se vybudování výtahu podíleli v rámci zednických a elektrikářských prací mistři odborného výcviku a naši žáci vyšších ročníků

Ve stále větší konkurenci a i při úbytku populačních ročníků škola intenzivně pracuje již od roku 2010 na nové propagační strategii školy, vyznačující se novými marketingovými kroky .

Všichni naši učni se zapojují aktivně do dění v našem městě i regionu. Velmi známé a bezkonkurenční jsou např. připravené rauty  žáky oboru "Kuchař-číšník", kdy zájem ze strany firem i veřejnosti je obrovský, takže nemůžeme z kapacitních důvodů ani všechny žadatele uspokojit. Odvedená práce  žáků ostatních oborů je veřejností taktéž vysoce ceněna . V měsíci září se žáci 3. ročníku oboru "Zedník" zúčastnili "Mezinárodního finále 15. ročníku soutěžní přehlídky řemesel SUSO Praha." Do tohoto finále postoupili z 15. ročníku oblastního kola v Českých Budějovicích, které proběhlo v  květnu 2011. Ve finále bojovalo 10 družstev oboru zedník. Naši studenti obsadili 3. místo

 Rok 2012 byl pro učební obory  naší  školy důležitý i z hlediska nákupu nových strojů a zařízení. Podařilo se nám získat finance  z projektu OPVK pod názvem „Podpora technických oborů“ (reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.14/01.0025) v hodnotě 4 512 184,96,-Kč, který bude realizován v období 1.6.2012-31.12.2014,  pro nákup strojů i zařízením na halu odborného výcviku na Novém Dvoře a tvorbu výukových materiálů pro učební obory,  aby žáci v případě těchto narůstajících problémů u firem, mohli kvalitně vykonávat odborný výcvik. Tedy vybavení  haly praxe na Novém Dvoře se stalo jednou z priorit vedení školy, což je doplněno dalším  úspěšně zpracovaným a schváleným projektem za podpory Jihočeského kraje pod názvem "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji (IPo; OPVK), reg. číslo:CZ.1.07/1.1.00/44.0007 v hodnotě 8,5 mil. ,- Kč, ze kterého bude podpořena spolupráce se 4 základními školami a nakoupeno CNC obráběcí centrum pro výuku především oboru nástrojař. Projekt bude realizován v období od 28.8.2013 - 30.6.2015. Výukové CNC obráběcí centrum bude slavnostně otevřeno dne 26.9.2014 za účasti zástupců Jihočeského kraje, starosty města Jindřichův Hradec a zástupců strojírenských firem.

Na základě předloženého projektu a jeho úspěšném schválení začala v měsíci červnu rekonstrukce budovy Miřiovského v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 -budova Miřiovského“ pod reg. č. EDS/SMVS 115D222004477,  CZ.1.02./3.2.00/13.19516  ve výši 7, 541.058,--Kč

V novém školním roce budou probíhat současně rekonstrukce a zateplování dalších  budov školy, především domova mládeže. Pro nový školní rok 2015-2016 byla úspěšně schválena výzva MŠMT č. 56 v rámci OPVK v rámci které budou podpořeny kromě jiného i zahraniční stáže žáků v Rakousku a  ve školním roce 2016 - 2017 byla úspěšně podána žádost v rámci projektu IROP, jehož součástí je modernizace IT technologií, zakoupení linky automatizace a CNC učebny, vybudování haly odborného výcviku se zařízením nejen pro strojní obory a vybudování bezbariérového vstupu do budovy učiliště - Miřiovského.

Během posledních deseti let prošla škola systémovou rekonstrukcí jednotlivých budov v ulici Jáchymova včetně domova mládeže, jídelny, tělocvičny, budovy učiliště v ulici Miřiovského a haly odborného výcviku na Novém Dvoře.
Taktéž technické vybavení školy se každým rokem zlepšovalo úspěšnými žádostmi a administrací a následným přísunem financí z projektů Evropské unie a grantů Jihočeského kraje.


V letošním roce byl dokončen rozsáhlý investiční projekt spolufinancovaný ze zdrojů EU v rámci programu IROP ve výši 20 miliónů Kč, který znamenal mohutnou investici do IT technologií, výstavby nové haly – nástrojárny, výstavby pracoviště robotizace a automatizace, vybavení dalších oborů atd. V letošním roce byl také realizován projekt v rámci OPŽP (Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec – objekt Nový Dvůr“, rozpočet 12 mil. Kć), kdy došlo k celkové rekonstrukci haly odborného výcviku na Novém Dvoře, včetně zateplení a výměny topné soustavy a dalších investic do strojů a zařízení. Taktéž pracoviště Miřiovského 678 prodělalo rekonstrukci topné soustavy, vodovodních rozvodů včetně částečné rekonstrukce cvičné kuchyně pro obor „Kuchař – číšník s rozpočtem 5,5 mil. Kč.

Rok 2020 byl pro toto pracoviště investičně taktéž významný, kdy proběhla oprava havarijního stavu hlavního schodiště budovy s celkovým rozpočtem 781.326,- Kč.  Další nutná oprava se týkala havarijního stavu kanalizace ve dvoře budovy a na mnoha místech propadlé dlažby povrchu tohoto dvora. Rekonstrukce byla provedena s celkovým rozpočtem 1, 143. 300,- Kč.
V roce 2021 jsme provedli výměnu vozového parku a to tak, že jsme nabídli 5 vozidel  dle směrnice JčK k bezúplatnému převodu v rámci škol Jihočeského kraje, přičemž tři vozidla využil DDM v Jindřichově Hradci. Místo toho jsme zakoupili dvě nová vozidla zn. Dacia. Z toho  jedno sedmimístné pro potřeby přepravy většího počtu žáků. Dále pak byl zakoupen nový multifunkční traktor zn. Solis pro údržbu a přesun materiálu v rámci celé školy.

Vzhledem k možnostem využít v letních měsících realizaci projektu ERAZMUS, se nám podařilo v letech 2020 – 2022 odcestovat v rámci tohoto úspěšně schváleného projektu do Portugalska – Braga.

V roce 2021 pokračovala příprava a realizace rekonstrukce přístavby budovy Miřiovského 678 na výcvikové středisko oboru Kuchař-číšník a Prodavač. V roce 2022 by měla  proběhnout první fáze rekonstrukce - zateplení této budovy.

V květnu 2022 bylo provedeno výběrové řízení na vybavení obou pracovišť novým nábytkem (třídy, katedry, žákovské a učitelské židle), nově vybavená učebna IT v budově Miřiovského.080522 Ch


Hala praktického vyučování na Novém Dvoře - dříve (2018)

hala PV.jpg

 
Dnes ( 10_2019):

Hala odborného výcviku N.Dvůr 2020

 hala odborného výcviku Nový Dvůr 2

 Středisko odborného výcviku pro obor Mechnik_Nástrojař - Nový Dvůr
Středisko odborného výcviku Mechanik_Nástrojař 1

Učebna pro všeobecné řemeslné činnosti oborů Mechanik_Nástrojař_Klempíř

Učebna pro všeobecné řemeslné činnosti

Teoretická učebna s modely pro obor Zedník

Teoretická učebna s modely pro obor Zedník


Ukázkové modely pro obor Zedník

050121 Ch
Vytisknout