Historie školy - pracoviště Jáchymova 478

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec - pracoviště Jáchymova 478

Ustavení školy přislíbilo ministerstvo orby ve Vídni 26.7.1888 vyhlášením podpory ve výši 500 zl. ročně, když už předtím byl získán souhlas a finanční podpora zemského výboru českého pro zřízení "zimní hospodářské školy v J.Hradci". Vyučování pak bylo zahájeno 5.listopadu 1888. Prvním ředitelem byl jmenován ing. Jindřich Křivánek; dnešní ředitel Mgr. Karel Chalupa je v pořadí třináctý.

 

Jungmanova ulice - studnaAreál školy má originální minulost. Poprvé se učilo v místech, kde stál dům malomocných v Jungmanově ulici. Všimněte si studny v popředí, pomůže Vám v orientaci.

Stavba vlastní budovy

24. září 1908 je zahájena stavba vlastní budovy, která je dokončena v roce 1910. Je to budova dnešního Domova mládeže SOŠ. Ve šk. r. 1921/22 dostává škola oficiální název "Odborná škola hospodářská". Z popudu ministerstva zemědělství se při škole zřizuje zemědělská poradna.

Doba válečná

V době nacistické okupace byly střední školy z J.Hradce vyhoštěny, hospodářská škola však likvidována nebyla. Po válce potom dochází k významným změnám v charakteru studia. Střídaly se různé typy kurzů a výuky, což bylo "vyjádřeno" i názvem školy:

  • lidová škola zemědělská,
  • základní odborná škola rolnická,
  • rolnická škola pěstitelská dvouletá,
  • zemědělská mistrovská škola obor mechanizační,
  • zimní škola zemědělské mládeže,
  • zemědělská mistrovská škola obor pěstitel-chovatel,
  • učňovská škola zemědělská,
  • pětiměsíční kurz traktoristů opravářů, resp. brigadýrů STS a státních statků,
  • škola hospodyňská.
Doba největšího rozkvětu

Radikální změny v charakteru školy přinesla doba vedení ing. Jindřicha Jiráka, CSc. (1959 - 1977). Škola se přeměnila ze zemědělské mistrovské školy na střední zemědělskou technickou školu. Výuka se radikálně zmodernizovala, byly instalovány laboratoře (chemická, biologická). Kabinety získaly na tehdejší dobu moderní učební pomůcky, při škole byl zřízen internát, a především od 1.1.1962 vznikl školní statek.

Ve šk. r. 1963/64 bylo už čtyřleté studium (SZTŠ) úplné a v 8 třídách studia čtyřletého a v 1 třídě jednoletého studia pro funkcionáře zemědělských závodů studovalo na škole 229 posluchačů. Od šk. r. 1965/66 byla zahájena stavba nové školní budovy. V září roku 1967 začal školní rok už v nové budově. Ke studiu nastoupilo v 15 třídách 323 posluchačů.

V letech 1968-82 existovalo na škole středisko vědecko technických informací, výuka je rozšířena i o dvouletou Dívčí odbornou školu - "rodinku" (1969-72), krátce se uskutečňují nástavbová studia (dvouleté a tříleté), pětileté i tříleté studium dálkové, pomaturitní studium a po několik let se uskutečňoval i kurs dojiček. V roce 1976 dochází k rozdělení studia SZTŠ na dvě samostatné specializace - pěstitelství a chovatelství.

Neustává ani proces modernizace školy samotné. Svépomocně je vybudováno školní hřiště Na Piketě, modernizuje se školní internát (v bývalé "učební" budově školy), přebudovány jsou laboratoře pro výuku chemie, živočišné výroby a fyziky, na školním statku je roku 1983 dokončena výstavba cvičné haly, kde je vyučována praxe, v 88. roce se zahajuje výuka v moderně vybaveném pavilonu pro praktickou výuku. Celou akci uzavírá v roce 1990 vedle těchto budov výstavba autocvičiště.

A zase stavíme

S osobou ředitele RNDr. V. Tůmy dochází k zintenzivnění dynamiky školy. Vzniká moderní stupňovitá posluchárna s laboratoří a moderní pitevnou. V dubnu 1990 jsou zahájeny práce na přístavbě školní budovy. Šk. r. 1992/93 začíná už v nových prostorách. V přístavbě nacházejí žáci nové učebny odborných předmětů, včetně nově vybavených učeben výpočetní techniky a techniky administrativy, multifunkční učebny přírodních věd, chemie, biologie a potřebné sklady pomůcek. Část pedagogického sboru získává nové kabinety.

Součástí přístavby je i nová cvičná kuchyně, školní knihovna, velká zasedací místnost i ekologická plynová kotelna. Specializované učebny jsou TV rozvody a VHS technikou, škola má vlastní televizní okruh, zahajuje se plošné vybavování výpočetní technikou.

Internát školy

Rovněž domov mládeže prochází výraznou rekonstrukcí, včetně nové střechy, sociálního zařízení a úplné rekonstrukce školní kuchyně a topného kanálu. Nové barevné omítky oživují vzhled budovy internátu i školy, u které navíc dochází k zateplení celé její severní stěny. Terénní úpravy a asfaltový povrch zlepšují i vzhled školního dvora. Škola dostává novou vnější podobu.

Změna názvu a obsahu výuky

Stejně výrazné změny však postihují i její podobu vnitřní. Střední zemědělská škola (SZeŠ - slůvko technická vypadlo z jejího názvu od šk. r.1985/86) dostává od září 1996 nový, bohužel poněkud bezbarvý, název - Střední odborná škola (SOŠ), když ministerstvo nevyhovělo žádosti o přidělení staronového názvu "Střední odborná škola hospodářská".

Stejně tak neuspěly snahy o zavedení odborné specializace na problematiku zpracování mléka. Přesto došlo k výrazným změnám v charakteru výuky. Zemědělská specializace se od roku 1990 přeměnila na obor pěstitelsko-chovatelský, zaměření rozšířené zemědělské služby, s atraktivními předměty - vazačství a aranžování květin, výživa a příprava pokrmů, odívání, ovocnictví a zelinářství, chov drobných hospodářských zvířat, apod. Učební plán obohacuje výuka práva, marketingu a managementu, podnikání a služeb.

Vzhledem k poptávce po ekonomických předmětech mezi žáky ZŠ rozšiřuje škola od šk. r. 1992/93 nabídku o obor ekonomika zemědělství a výživy se zaměřením na cestovní ruch. Od roku 1994 se původní obor pěstitelsko-chovatelský mění na agropodnikání. Zaměření rozšířené zemědělské služby (pro školu specifické) zůstává zachováno. V září 1995 je poprvé otevřen zcela nový, ryze ekonomický obor - personální řízení. Ve třinácti třídách tu tento rok studuje rekordní počet 385 žáků.

Nové politické klima i zaměření na cestovní ruch zprostředkovává studentům tématické pobytové zájezdy ve Španělsku, popř. Anglii. Nové přátelské vztahy s rakouským Edelhofem (od r.1991) umožňují studentům absolvování odborných praxí v zahraničí.

Současnost - v novém tisíciletí

Modernizace školy v posledních letech pokračuje zvýšeným tempem. Poté, co ministerstvo školství zrušilo studium personálního řízení (poslední maturanti tohoto oboru opustili školu v r.2003), otevírá škola studijní zaměření nejen zcela nové, ale pro současnou dobu mimořádně perspektivní. Jedná se o atraktivní studijní obor IMFORMATIKA V EKONOMICE, který vzhledem k tomu, že se vyučuje jen na několika málo školách v republice, je studenty velmi vyhledávaný. Pro školu, která má v tomto technicky se převratně měnícím oboru držet krok s potřebami praxe a být žákům skutečným přínosem teoretických a praktických znalostí a dovedností, to ovšem znamená nutnost kvalitního vybavení počítačovou technikou a kvalifikovaným personálním obsazením. Je potěšitelné, že se to této škole daří. Ve školním roce 2004/5 ukončil maturitní zkouškou studium pilotní ročník oboru „Informatika v ekonomice“ . Škola se v současné době může pochlubit následujícími čísly: Je vybavena celkem 173 počítači (z nich je 128 přístupných žákům). Hybridní optometalická LAN (1Gbps) připojuje stanice k Internetu prostřednictvím akademické sítě Cesnet disponující vnější konektivitou 10 Mbps. Další změny v modernizaci a systematizaci výuky (i v dalších oborech) jsou již nastartovány.

Žáci a pedagogičtí pracovníci - nejen naší školy - mají během studia možnost složit zkoušky z počítačové gramotnosti (formou testu podle jimi zvolené úrovně náročnosti) a získat tak na základě jediné, objektivní, standardizované a mezinárodně uznávané metody v rámci EU ale i v USA - Certifikát ECDL (European Computer Driving Licence), který výrazně zvyšuje jejich šance na trhu práce. Vedle toho mohou v rámci studia složit rovněž státní zkoušku z "Kancelářského psaní na klávesnici".

V roce 2007 prošla zásadní rekonstrukcí tělocvična, kde byla vyměněna okna, vybudován nový systém vytápění a odvětrávání haly jako samostatné jednotky a celkově upraven vnitřní prostor tělocvičny včetně opravy parketové podlahy.

Taktéž  domov mládeže prodělal v tomto roce období velkých rekonstrukcí, především topné soustavy, její odpojení od centrální budovy, vybudování samostatného ohřevu vody a samostatné plynové kotelny. Dále byla provedena  rekonstrukce sociálního zařízení a rekonstrukce původně služebního bytu na tři špičkově vybavené pokoje pro žáky s vlastním sociálním zařízením,  a technickým zázemím., připojením k Internetu a do LAN školy. Konektivitu v areálu budovy zajišťují gigabitové kabeláže, popř. bezdrátové Hotspoty.

Hlavní budova prošla taktéž zásadními změnami v systému  ohřevu vody a topné soustavy, kdy původní kotelna umístěná na střeše budovy byla úplně odpojena a  byla vybudována moderní kotelna v suterénu  budovy. V roce 2008 byla provedena kompletní oprava sociálního zařízení v prostorách technického zázemí tělocvičny. Kromě dalších menších oprav na budovách školy a v areálu byla v roce 2008 vyměněna poslední  starší počítačové učebna  a další vybavena audiovizuální technikou.

Pro posílení bezpečnosti, operativnosti a flexibilnosti  žáků obou pracovišť školy byla provedena výměna vozového parku a zakoupen mikrobus,  zvýšená operativnost žáků učebních oborů byla ještě více posílena (od školního  roku 2011) zakoupením dalšího mikrobusu. Žáci tak mají větší možnosti v rámci svých oborů a odborných praxí se lépe a s menšími náklady na dopravu vykonávat odborný výcvik,  přemisťovat se na místa odborného výcviku a odborných praxí a především na oboru zaměřeném na cestovní ruch se žákům zvýšily možnosti cest do zahraničí.

Z hlediska nabídky oborů se podařilo pro školní rok 2007-2008 otevřít velmi zajímavý a pro potřeby praxe důležitý obor „Provoz a ekonomika dopravy, zaměřený na logistiku a obslužné počítačové systémy“. Tento obor skýtá řadu možností pro praktickou výuku. Proto jsme požádali zřizovatele o udělení koncesní listiny na vnitrostátní i mezinárodní autobusovou dopravu a od školního roku 2010-2011  zřídili vlastní autobusovou dopravu (malý a velký autobus), které slouží pro praktickou výuku a dopravu žáků z jiných škol i pro veřejnost, čehož poměrně hojně využívají. V souvislosti s tímto oborem byla škola začleněna do programu BESIP podporovaného Jihočeským krajem a při nadačním fondu školy byla zřízena nezisková organizace zabývající se a zastřešující aktivity spojené s bezpečností silničního provozu, sportovními soutěžemi, výukou správné a bezpečné jízdy automobilem i na motocyklu apod., tzv Auto-Moto-Academy.

Školní rok 2010-2011 přinesl schválení několika projektů a grantů podporovaných ¨Jihočeským krajem, z nichž kromě preventivních programů proti šikaně je  třeba zmínit grantový stipendijní program pro vybrané učební obory, dále projekt pod názvem "Poradenské pracoviště na SOŠ a SOU Jindřichův Hradec" s realizací od března 2011 do června roku 2012, který zahrnuje podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  Na  škole ve školním roce 2011-2012 studují již 4 žáci s různými formami  zdravotního postižení. Pro příští školní rok se zájem o studium ze strany žáků s e zdravotním postižením ještě zvyšuje. Jediným problémem byl do nového školního roku 2012-2013 problematický bezbariérový přístup po celé budově školy, kdy jsme v rámci projektu „SOŠ internet“ vybudovali tento přístup jen do prvního nadpodlaží.  Od roku 2009 jsme se snažili sdružit finanční prostředky na boční výtah u budovy školy, což se nám podařilo v roce 2012 společným sdružením finančních prostředků od zřizovatele, z rozpočtu školy a za významného přispění  Nadace Charty 77 – Konta Bariéry. V  září 2012 tak byl výtah uveden do provozu a tito  žáci se mohou volně a bez překážek pohybovat po celé budově a využívat všechny učebny školy. 

Škola bude nabízet další studijní příležitosti v nabídce oborů. Od školního roku 2008-2009 byl zařazen pro  žáky prakticky nadané tříletý učební obor „Klempíř - stavební výroba“ a od školního roku 2009-2010 tříletý učební obor  Nástrojař (23-52-H/01).

Vzhledem ke skutečnosti, že stále více vznikající problémy se zajištěním odborného výcviku u firem, které jsou v době ekonomických problémů méně a méně ochotny přijímat k sobě žáky na odborný výcvik, získala škola na základě zpracování projektu ředitelem školy projekt pod názvem „Podpora technických oborů“, reg. číslo CZ.1.07/1.1.14/01.0025 v hodnotě 4 512 184,96,-Kč, který bude realizován v období 1.6.2012-31.12.2014,  pro nákup strojů i zařízením na halu odborného výcviku na Novém Dvoře a tvorbu výukových materiálů pro učební obory,  aby žáci v případě těchto narůstajících problémů u firem, mohli kvalitně vykonávat odborný výcvik. Tedy vybavení  haly praxe na Novém Dvoře se stalo jednou z priorit vedení školy, což je doplněno dalším  úspěšně zpracovaným a schváleným projektem za podpory Jihočeského kraje pod názvem "Rozvoj technického vzdělávání v Jihočeském kraji (IPo; OPVK), reg. číslo:CZ.1.07/1.1.00/44.0007 v hodnotě 8,5 mil. ,- Kč, ze kterého bude podpořena spolupráce se 4 základními školami a nakoupeno CNC obráběcí centrum pro výuku především oboru nástrojař. Projekt bude realizován v období od 28.8.2013 - 30.6.2015.

Praktické dovednosti žáků maturitních  a především učebních oborů a  zkušenosti mistrů odborného výcviku jsme zužitkovali při vybudování velké učebny výpočetní techniky v 1. patře budovy pracoviště Jáchymova, kde je nyní 32 moderních počítačových stanic. Je to perla školy a žáci všech oborů, především oboru "Informační technologie" si ji velice pochvalují. Nejen toto pracoviště je dovybavováno výpočetní technikou, ale i interaktivními tabulemi atd.

K obnově zastaralých PC stanic a i rozvodů dochází ve školním roce 2011-2012 i na pracovišti Miřiovského.

Ve stále větší konkurenci a i při úbytku populačních ročníků škola intenzivně pracuje již od roku 2010 na nové propagační strategii školy, vyznačující se novými marketingovými kroky .

Další rekonstrukcí prochází v září 2012 i domov mládeže, kde začíná postupně výměna stávajících oken za okna plastová. Jako první přicházejí na řadu okna na severní straně v prvním patře budovy, která již byla v téměř dezolátním stavu.

Kromě řady jiných projektů je nutno ještě zmínit projekt, který se týká snížení energetické náročnosti budovy Jáchymova pod názvem  „SOŠ a SOU Jindřichův Hradec -Snížení energetické náročnosti“, Registrační číslo projektu: CZ.1.02/3.2.00/12.13465. Rekonstrukce proběhne od června do září 2014.
Projekt byl podpořen Jihočeským krajem a nyní můžeme již říci, že i v tomto projektu jsme byli úspěšní.

Na základě předloženého projektu a jeho úspěšném schválení začala v měsíci červnu 2015  rekonstrukce budovy Miřiovského v rámci projektu „Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478 -budova Miřiovského“ pod reg. č. EDS/SMVS 115D222004477,  CZ.1.02./3.2.00/13.19516  ve výši 7, 541.058,--Kč.

Pro nový školní rok 2015-2016 byla úspěšně schválena výzva MŠMT č. 56 v rámci OPVK v rámci které budou podpořeny kromě jiného i zahraniční stáže žáků v Rakousku.

V roce 2016  jsme realizovali za podpory finančních prostředků Jihočeského kraje rekonstrukci domova mládeže, která zahrnovala rekonstrukci stropů nad nejvyšším podlažím, výměnu oken, provedení nové elektroinstalace a opravu fasády. Vzhledem k tomu, že vybraná firma EUbuilding .a.s. neprovedla část zakázky – elektro - v souladu s projektovou dokumentací, nebyla budova schopna provozu a vše je řešeno ještě počátkem roku 2017 v rámci reklamace. Cena díla včetně DPH byla vysoutěžena za 9,053.129,-Kč.

V roce 2016 jsme na základě úspěšně vyplněné a realizované žádosti především kolegyněmi  Mgr. M. Vokáčovou a Mgr. B. Šamalovou  získali finanční prostředky ve výši 74.000 € na pobyt (mobilitu) žáků v Anglii – Londýně v rámci projektu Erasmus+, který umožnil vybraným žákům  pobývat v rámci podporované aktivity dva týdny v rodinách a pracovat ve firmách.  Pobyt žáků byl rozdělen na dva turnusy, kdy první skupina pobývala v Londýně od 8. – 20. ledna 2017 a druhá skupina se mobility zúčastnila v měsíci června 2017.  

V novém školním roce 2016 – 2017 budou probíhat investiční akce týkající se především vybudování bezbariérových vstupů do budovy učiliště- Miřiovského a vybudování bezbariérového vstupu do domova mládeže.

Předpokládáme taktéž, že naše studie proveditelnosti, kterou jsme předložili v rámci projektu IROP na konci roku 2016, bude úspěšně v roce 2017 schválena, což by znamenalo mohutnou investici do haly odborného výcviku, dovybavení pracovišť IT technologiemi a jeich modernizaci, vystavění nové haly s obráběcími stroji pro obor Nástrojař a Mechanik strojů a zařízení včetně  linky automatizace atd.

V období 2016 - 2017 byla provedena rozsáhlá modernizace domova mládeže, která navázala na další etapu zakončenou výměnou krovu a střechy, výměnou stropů. Zateplení budovy a rekonstrukce elektrických rozvodů se bohužel na první pokus s vybranou firmou EUbuilding a.s. Praha nepovedla a muselo dojít k nápravě skrytých vad opětovným zadáním veřejné zakázky. Dne 4. srpna 2017 byla budova bez vad i skrytých převzata a nyní dochází k montážním pracem na vybavení kuchyně novým zařízením, v celé budově bude nový nábytek a taktéž je připraven nový systém objednávání a vydávání jídel ve školní jídelně.

Během posledních deseti let prošla škola systémovou rekonstrukcí jednotlivých budov v ulici Jáchymova včetně domova mládeže, jídelny, tělocvičny, budovy učiliště v ulici Miřiovského a haly odborného výcviku na Novém Dvoře.
Taktéž technické vybavení školy se každým rokem zlepšovalo úspěšnými žádostmi a administrací a následným přísunem financí z projektů Evropské unie a grantů Jihočeského kraje.


V letošním roce byl dokončen rozsáhlý investiční projekt spolufinancovaný ze zdrojů EU v rámci programu IROP ve výši 20 miliónů Kč, který znamenal mohutnou investici do IT technologií, výstavby nové haly – nástrojárny, výstavby pracoviště robotizace a automatizace, vybavení dalších oborů atd. V letošním roce byl také realizován projekt v rámci OPŽP (Snížení energetické náročnosti SOŠ a SOU Jindřichův Hradec – objekt Nový Dvůr“, rozpočet 12 mil. Kć), kdy došlo k celkové rekonstrukci haly odborného výcviku na Novém Dvoře, včetně zateplení a výměny topné soustavy a dalších investic do strojů a zařízení. Taktéž pracoviště Miřiovského 678 prodělalo rekonstrukci topné soustavy, vodovodních rozvodů včetně částečné rekonstrukce cvičné kuchyně pro obor „Kuchař – číšník s rozpočtem 5,5 mil. Kč.


Rok 2020 – 2022 byl poznamenán sníženou možností mobility žáků i pedagogického sboru v souvislosti s pandemií koronaviru  COVID-19. Proběhlo několik změn ve výuce především přechodem na on-line výuku, což se projevilo i v pořádání veškerých kulturních, sportovních i společenských akcí a prezentace školy na burzách škol.

V roce 2020 byl vyřešen havarijní stav věžiček na střeše domova mládeže, kde docházelo z historického procesu řešení jejich konstrukce k zatékání vody do fasády a tím postupnému drolení jejich struktury.

Provedli jsme opravu původní učebny rostlinné výchovy v přízemí hlavní budovy, integrovali jsme robotickou linku do systému obráběcího stroje a frézy, byla obměněna hlavní kopírka na sekretariátu ředitele školy a posílena kopírka na sekretariátu učiliště - pracoviště Mířiovského.V září až prosinci 2020 proběhla kompletní rekonstrukce hlavního schodiště u budovy učiliště – pracoviště Miřiovského 678 a taktéž kompletní rekonstrukce celého dvora (odpady, kanalizace, dlažba).

V roce 2021 jsme provedli výměnu vozového parku a to tak, že jsme nabídli 5 vozidel  dle směrnice JčK k bezúplatnému převodu v rámci škol Jihočeského kraje, přičemž tři vozidla využil DDM v Jindřichově Hradci. Místo toho jsme zakoupili dvě nová vozidla zn. Dacia. Z toho  jedno sedmimístné pro potřeby přepravy většího počtu žáků. Dále pak byl zakoupen nový multifunkční traktor zn. Solis pro údržbu a přesun materiálu v rámci celé školy.

Vzhledem k možnostem využít v letních měsících realizaci projektu ERAZMUS, se nám podařilo v letech 2020 – 2022 odcestovat v rámci tohoto úspěšně schváleného projektu do Portugalska – Braga.

V roce 2021 pokračovala příprava a realizace rekonstrukce přístavby budovy Miřiovského 678 na výcvikové středisko oboru Kuchař-číšník a Prodavač. V roce 2022 by měla  proběhnout první fáze rekonstrukce - zateplení této budovy.

V květnu 2022 bylo provedeno výběrové řízení na vybavení obou pracovišť novým nábytkem (třídy, katedry, žákovské a učitelské židle), nově vybavená učebna IT v budově Miřiovského.

080522 Ch

 

 

Vytisknout