Auto-Moto-Academy na "Dni integrovaného záchranného systému" v areálu Hasičského záchranného sboru v Jindřichově Hradci dne 17.9.2011

logo_male.jpg

Naše škola je zapojena prostřednictvím zřízené Auto-Moto-Academie (dále AMA SOŠU JH) a její záštity do vzdělávacího programu Jihočeského kraje v rámci Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 - 2013

Strategie bezpečnosti silničního provozu Jihočeského kraje pro období 2010 – 2013 byla schválena na 15. jednání Zastupitelstva Jihočeského kraje dne 25. 5. 2010 Usnesením č. 182/2010/ZK-15,

Cíl této strategie:

Preventivního působení v oblasti dopravní výchovy a vytvoření uceleného a vzájemně provázeného systému vzdělávání a společenského působení na účastníky silničního provozu od nejútlejšího věku po dospělost, aby jejich předpokládané chování jako účastníků silničního provozu bylo fixováno vštěpenými návyky. Jihočeský kraj usiluje o realizaci takového systému dopravní výchovy, který bude sjednocovat a doplňovat dosavadní dílčí kroky tak, aby byly motivovány k účasti na BESIP všechny dotčené složky v rámci Jihočeského kraje od předškolních a školních zařízení přes jednotlivé složky Policie ČR, obecních policií, Českého červeného kříže, nemocničních zařízení až k jednotlivým obcím s rozšířenou působností.

Ze strategie BESIP Jihočeského kraje uvádíme nejpodstatnější záměry:

·    zapojit do krajského systému BESIP maximální počet předškolních a školních zařízení
·    zapojit do krajského programu BESIP středoškolské studenty a učně
·    zapojit do krajského programu BESIP dospělé a děti v rámci rodinných programů
·    koordinovat vzájemnou spolupráci složek zapojených a zainteresovaných do BESIP, zajistit jejich vzájemnou informovanost a provázanost, vytvořit krajskou pracovní skupinu BESIP
·    monitorovat a vyhodnocovat pravidelně výsledky krajského systému dopravní výchovy a motivovat pedagogy v oblasti BESIP
·    zapojit do krajského programu také všechny obce s rozšířenou působností v krajské územní působnosti
·    vytvořit atraktivní a účinné grantové programy.

Hlavní cíle pro věkovou kategorii do 6 let:

·    zajištění vhodného metodického a výukového materiálu
·    zprostředkování vzájemné spolupráce s policejními složkami
·    zajištění finanční podpory při dopravě dětí na dětská dopravní hřiště
·    organizace vhodných soutěží zaměřených na dopravní tématiku a bezpečnost dětí v silničním provozu.

Hlavní cíle pro věkovou kategorii 6 – 15 let:

·    zajištění vhodného metodického a výukového materiálu
·    zprostředkování vzájemné spolupráce se všemi složkami BESIP
·    zajištění finanční podpory při dopravě dětí na dětská dopravní hřiště
·    organizace vhodných soutěží zaměřených na dopravní tématiku a bezpečnost dětí v silničním provozu
·    motivační program pro pedagogické pracovníky
·    organizace jednodenního seminářů v rámci školního roku
·    spuštění webových stránek s e- testy přizpůsobenými věkové úrovni dětí
·    motivační program „Kolostavy do škol“.

Hlavní cíle pro věkovou kategorii 15 – 19 let:

·    organizace vhodné soutěže zaměřené na dopravní tématiku a bezpečnost účastníků v silničním provozu
·    spuštění webového portálu pro organizaci soutěže.

 

AMA SOŠ a SOU Jindřichův Hradec se prezentovala na "Dni integrovaného záchrannéhos systému" svým stanovištěm a programem.

O naše stanoviště byl znančný zájem. Posezení na různých typech moterek s různým obsahem a velikostí bylo především pro malé-jistě budoucí motocyklisty- velkým zážitkem.
Na nejrychlejším stroji z expozice si přišel posedět i vedoucí  Odboru  dopravy MěÚ Jindřichův Hradec, pan Ing. Zbyněk Heřman. (viz poslední foto v řadě).

 

Propagace a další informace :   

    Propagace AMA ItegrZS 3 JH 170911.jpg

Foto: DSC00909.jpg    DSC00910.jpg    DSC00911.jpg    DSC00913.jpg    DSC00915.jpg    DSC00916.jpg    DSC_0010.jpgDSC_0012.jpg    DSC_0014.jpg    DSC_0019.jpg    DSC_0055.jpg    DSC_0008.jpg    DSC_0009.jpg

 

Vytisknout