Integrovaný regionální operační program

Výzva č. 33 Infrastruktura středních škol

a vyšších odborných škol (SVL)Na základě úspěšně předložené žádosti do níže uvedené výzvy č. 33 Integrovaného regionálního operačního programu získala škola investiční prostředky na modernizaci vybavení výuky v rámci všech budov ve výši 20,000.000,-Kč.

Číslo výzvy: 33
Operační program: 06 Integrovaný regionální operační program
Prioritní osa: 06.2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů
Investiční priorita: 06.2.67 Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání a odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu
Oprávnění žadatelé: Školy a školská zařízení v oblasti středního vzdělávání a vyšší odborné školy, další subjekty podílející se na realizaci vzdělávacích aktivit, kraje, organizace zřizované nebo zakládané kraji, obce, organizace zřizované nebo zakládané obcemi, nestátní neziskové organizace, církve, církevní organizace, organizační složky státu, příspěvkové organizace organizačních složek státu.

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy
Vytisknout