Výběrové řízení na obsazení místa učitele všeobecně vzdělávacích předmětů CJL - NEJ

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

  Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec

Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec

vyhlašuje výběrové řízení

na místo

učitel/ka předmětů český jazyk – německý jazyk 

platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců v rozpočtových organizacích

pracovní poměr na dobu určitou (§ 23a zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů) s termínem nástupu 1. září 2019.


Místo výkonu práce:  pracoviště SOŠ a SOU Jindřichův Hradec

 

 

 

Požadavky

dosažené vzdělání

 

Splnění požadavků platného znění zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (§ 3 zákona,  § 9 zákona nebo § 12 zákona)

na:

obor školního vzdělání

0

 

znalosti oboru

Dosavadní praxe a reference

 

 

 

 

 

další znalosti, dovednosti a předpoklady

Pracovitost, dochvilnost, ochota pracovat i za mimořádných událostí, pečlivost, pořádkumilovnost. Ochota pracovat v kolektivu.

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete nejpozději do 30. 5. 2019

na adresu: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec, nebo e-mailem na adresu: ruzena.bednarova@sos-jh.cz  (www.sos-jh.cz)

 

A) Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis (viz zveřejněný vzor přihlášky).

B) Přílohy přihlášky jsou:

  1. Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech souvisejících  činností,
  2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením),
  3. Originál  dokladu o ukončeném základním, středním vzdělání či  nejvyšším dosaženém vzdělání, 
  4. Souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů.
     

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány.
 
Datum vyhlášení:   2. dubna 2019

     

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

 

Vytisknout