Výběrové řízení na obsazení místa školníka - údržbáře

Výběrové řízení na obsazení místa školníka - údržbáře

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec vyhlašuje výběrové řízení  na obsazení místa školníka - údržbáře s nástupem od 1. února 2021.

Pracovní poměr na dobu určitou.  Místo výkonu práce: SOŠ a SOU J. Hradec.

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.

 

 

Požadavky na dosažené vzdělání (kvalifikační předpoklady)minimálně výuční list,

 

 

 

 

obor školního vzdělání

vhodný výuční list z technického oboru


 

 

znalosti oboru

schopnost jednoduchých stavebních oprav, malířských, natěračských, instalatérských či zahradnickcýh prací,
manuální zručnost v oblasti více řemesel,
schopnost jednat s lidmi a žáky,
dobrý zdravotní stav

 

 

 

 

 

 

 

další požadavky, znalosti, dovednosti a předpoklady

bezúhonnost (čistý výpis z rejstříku trestů), řidičské oprávnění minimálně skupiny A, B  a další,  pracovitost, dochvilnost, ochota pracovat i za mimořádných událostí, komunikační schopnosti, úroveň vystupování a jednání s lidmi,  pečlivost, zručnost. Ochota pracovat v kolektivu.

 


Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete poštou v zalepené obálce, označené "Neotvírat - VŘ  na obsazení místa školník - údržbář".
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec, do 10. ledna 2021.

Přihlášku může podat občan ČR nebo cizí státní občan  s trvalým pobytem v ČR starší 18 let, je způsobilý k právním úkonům, ovládá úřední jazyk a splňuje výše uvedené předpoklady pro dané pracovní místo.

Kontakt: e-mail: ruzena.bednarova@sos-jh.cz , tel.: 384 323 181, www.sos-jh.cz

A) Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis (viz zveřejněný vzor přihlášky). Dál uveďte kontaktní telefonní číslo nebo e-mail.

B) Přílohy přihlášky jsou:

  1. Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech souvisejících  činností.
  2. Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).
  3. Originál  dokladu o ukončeném základním, středním vzdělání či  nejvyšším dosaženém vzdělání.
  4. Souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány.

Vyvěšeno: 18. prosince 2020

Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout