Výběrové řízení na obsazení místa referenta majetkové správy - hospodáře/hospodářky školy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

 

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec

Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec

vyhlašuje výběrové řízení

na místo

 odborný referent majetkové správy - hospodář/ka školy 

10. platová třída

 

Platové podmínky se řídí zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.
Pracovní poměr na dobu určitou s termínem nástupu  1. května 2021
Pracovní poměr na dobu určitou (se zkušební dobou)

 

 

Požadavky

dosažené vzdělání

 Středoškolské vzdělání s maturitou, 
 eventuálně vyšší odborné nebo
 vysokoškolské  vzdělání

na:

obor školního vzdělání

Ekonomické, odborné popřípadě všeobecné

 

znalosti oboru

 Základní orientace a praxe v provozních, 
 účetních a administrativních činnostech, 
 zkušenosti s řízením menšího kolektivu,
 zkušenosti s administrací projektů EU

 

 

jazykové znalosti

 Pasivně: Jazyk německý nebo  jazyk 
 anglický

 

další znalosti, dovednosti a předpoklady

-  ovládání psaní na klávesnici, dovednost
  pracovat na PC (MS Office - operační
  systém Windows, práce s poštou-E-mail
  apod.

- Vyhledávání informací na Internetu, 
  schopnost učit se a pracovat v různých
  softwarových aplikacích, obsluhovat
  skenery a kopírky

- Přednost mají zájemci se zkušenostmi
  s pořizováním, případně zpracováváním
  hospodářské, účetní evidence a v oblasti  
  všeobecné administrativy, s všeobecnou  
  orientací v souvisejících právních  
  předpisech. -  Požadujeme tvůrčí 
  osobnost,   samostatnost,flexibilitu,
  zodpovědnost,   spolehlivost a schopnost
  pracovat    v kolektivu.

- Řidičský průkaz skupiny B – nutnost.

 

 

 

 

Přihlášky s požadovanými doklady doručte osobně, popřípadě zašlete poštou v zalepené obálce, označené "Neotvírat - VŘ pracovní místo referent - hospodář/hospodářka školy",do 27. dubna 2021, do 13. 00 hod., na adresu:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478/II, 377 43 Jindřichův Hradec,

Přihlášku může podat občan ČR nebo cizí státní občan  s trvalým pobytem v ČR starší 18 let, je způsobilý k právním úkonům, ovládá úřední jazyk a splňuje výše uvedené předpoklady pro dané pracovní místo.

Kontakt: e-mail: ruzena.bednarova@sos-jh.cz , tel.: 384 323 181, www.sos-jh.cz


A) Náležitosti přihlášky jsou:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu (číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), datum a podpis (viz zveřejněný vzor přihlášky). Dál uveďte kontaktní telefonní číslo nebo e-mail.

B) Přílohy přihlášky jsou:

1.  Životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech, dále o dovednostech souvisejících  činností.

2.  Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (originál případně ověřená kopie); u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem (pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením).

3.  Originál  dokladu o ukončeném středním vzdělání či  nejvyšším dosaženém vzdělání.

4.  Souhlas se zpracováním osobních údajů případně žádost o vrácení poskytnutých dokladů.

Písemně nevyžádané přílohy přihlášky budou po 30 dnech od skončení výběrového řízení skartovány.

Vyvěšeno: 19. dubna 2021 
   

    Mgr. Karel Chalupa
    ředitel školy

 

Vytisknout