Další kolo přijímacího řízení (zkoušky) pro maturitní a učební obory se uskuteční dne 28. 8. 2020 od 8.00 hod.

Další kolo přijímacího řízení (zkoušky) pro maturitní a učební obory se uskuteční dne 28. 8. 2020 od 8.00 hod.
Přihlášky zasílejte na adresu: SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova 478, Jindřichův Hradec do 24. 8. 2020


Přijímací řízení s přijímací zkouškou z českého jazyka a literatury a matematiky se koná pro denní formu studia u maturitních oborů :

37-41-M/01  Provoz a ekonomika dopravy (zaměření na logistiku a obslužné počítačové systémy, v rámci oboru získání řidičského oprávnění zdarma)

63-41-M/01  Ekonomika a podnikání ( obor zaměřen na problematiku cestovního ruchu).

18-20-M/01  Informační technologie (komplet HW a SW)

 23-44-L/01  Mechanik strojů a zařízení  (Možnost získání výučního listu v oboru Nástrojař ve třetím ročníku studia)

 

Výstražný trojúhelník Termíny konání přijímací zkoušky:

Přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika. Přijímací zkouška se koná formou testu  a je stanovena na tento den a místo konání:
28. srpna 2020  od 8.00 hod.  na adrese: Jáchymova 478, Jindřichův Hradec, 1. patro, aula školy č. 223

Výstražný trojúhelník Specifikace požadavků pro přijímací zkoušku :

z Českého jazyka a literatury:

Specifikace požadavků PŘ 2. kolo CJL 19-20 (pdf, 243 kB)

z Matematiky:

Specifikace požadavků PŘ 2. kolo MAT 19-20 (pdf, 142 kB)


Výstražný trojúhelník
Pomůcky ke konání přijímací zkoušky: pero píšící modře nebo černě, obyčejná tužka a rýsovací potřeby, možno použít kalkulačku. U příkladů z matematiky je nutno provézt zápis procesu výpočtu příkladu !

Výstražný trojúhelník
Testová zadání k procvičení k příjímací zkoušce z českého jazyka, literatury a matematiky:
https://www.cermat.cz/ilustracni-testy-2018-ctyrlete-obory-a-nastavbova-stuida-1404035480.html

Výstražný trojúhelník

Důležitá upozornění a kritéria hodnocení uchazeče:

 1.  Hodnocení žáka se skládá ze tří částí:

  A) Hodnocení prospěchu na základní škole/střední škole dle uvedeného bodového hodnocení (viz níže):   25%

  B) Aktivity žáka na ZŠ (výsledky soutěží, olympiády apod. ). Doklady o těchto aktivitách zašle uchazeč s přihláškou ke studiu:  5%

  C) Přijímací zkouška:  70%


  D) Ředitel školy dále stanovuje, že v případě rovnosti bodů u dvou a více žáků bude přihlédnuto k součtu bodů u nejvýše bodově hodnocených otázek v testu.

 2. Test se skládá z deseti otázek. U každé správně zodpovězené otázky je možno získat max. 3 body. Doba trvání testu: 60 minut.

  Test studijních předpokladů se skládá z pěti oddílů: 
  1. Oddíl verbálních dovedností (česká jazyk a literatura)
  2. Oddíl numerických dovedností (matematika) a IT
  3. Oddíl praktické gramotnosti
  4. Oddíl prostorové představivosti a objektových dovedností
  5. Oddíl logiky a strategií


 3. Počty přijímaných žáků na jednotlivé maturitní obory: 

Počty přijímaných žáků na jednotlivé obory studia
(pdf, 150 kB)

 1. Bodové hodnocení uchazeče dle prospěchu ze základní školy (8. třída – 2. pololetí a 1. pololetí 9. třídy nebo 2. pololetí předposledního ročníku střední školy a 1. pololetí posledního ročníku střední školy): 

Bodové hodnocení výsledků ZŠ SŠ 2020
(pdf, 123 kB)

 1. Seznam přijatých uchazečů (pod přiděleným registračním číslem) se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů.
 2. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená - již se nedoručují uchazečům nebo u nezletilých jejich zákonným zástupcům.

 

Přijímací řízení upravuje:
Školský zákon č. 561/2004 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání

Další dokumenty:

 1. Tiskopis přihlášky:

Přihláška SS denní 2019 

 

Přihláška ke studiu SS denní - ukázková (pdf, 249 kB)

 

Přihláška ke studiu-ostatní (pdf, 148 kB)Mgr. Karel Chalupa
ředitel školy

Vytisknout