Zpracování osobních údajů (GDPR)

Zpracování osobních údajů

podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR

Škola zpracovává osobní údaje žáků a zaměstnanců. Ve většině případů je to nutné pro splnění právní povinnosti (příslušného právního předpisu). Zpracování osobních údajů je v takovém rozsahu, v jakém to příslušný právní předpis přikazuje.

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

  -  zasláním zprávy na e-mailovou adresu: michaela.vedlova@sos-jh.cz

  -  zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Ing. Michaela Védlová, SOŠ a SOU Jindřichův Hradec, Jáchymova  478, 377 01 Jindřichův Hradec

 

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

  -  právo na přístup k osobním údajům, které se o subjektu údajů zpracovávají (čl. 15)

  -  právo na opravu v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů (čl. 16)

  - právo na výmaz („právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17)

  -  právo na omezení zpracování, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18)

  -  právo na přenositelnost údajů jinému správci (čl. 20)

  -  právo vznést námitku v případě veřejného či oprávněného zájmu

(čl. 21)

  -  právo podat stížnost u dozorového orgánu – Úřadu pro ochranu osobních údajů – pokud se subjekt údajů  domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení (čl. 77).

 

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7

gdpr@zvas.cz

tel. 608 057 836

kontaktní místo a doručovací adresa:

Komenského 2235, 390 02 Tábor
Záznam o činnosti zpracování osobních údajů

Jméno a kontaktní údaje:
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Jindřichův Hradec, Jáchymova 478
adresa: Jáchymova 478/III, 377 43 Jindřichův Hradec
ředitel: Mgr. Karel Chalupa
IČO: 60816899
Postavení příjemce osobních údajů: - správce
Pověřenec pro ochranu osobních údajů - sdílený pověřenec:
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám, České Budějovice, Nemanická 7
tel.: +420 608 057 836
e-mail: gdpr@zvas.cz
kontaktní místo a doručovací adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor
pracovní doba: 7 - 16 hod
Právní základ pro zpracování osobních údajů:
veřejný zájem - škola
Kategorie dotčených osobních údajů:
obecné, organizační:zaměstnanci - jméno a příjmení, datum narození, rodné číslo, státní občanství, místo narození, bydliště, telefon, email, údaje o dětech zaměstnanců; žáci - jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo narození, místo trvalého pobytu, kontaktní údaje o zákonných zástupcích žáků;

Vytisknout